Nagrobki policyjne na Wołyniu

Lista nagrobków policjantów pochowanych na Wołyniu, oprócz Kowla.

 

Przedstawiony poniżej spis nagrobków funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP znajdujących się na cmentarzach na Wołyniu, oprócz miasta Kowla opisanego w osobnym artykule, jest efektem żmudnych prac Pana Anatola F. Sulika, któremu serdecznie dziękujemy za ich udostępnienie.

Pan Anatol Sulik, Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej, od wielu lat prowadzi inwentaryzację rzymskokatolickich (polskich) cmentarzy na Wołyniu. Zainteresowani mogą uzyskać dokładne wiadomości o każdym obiekcie, dokładny opis oraz zdjęcia zachowanych nagrobków lub ich pozostałości, a także plany poszczególnych nekropoli pod adresem: asulik@wołyn.btx.pl

W wykazie podano zachowane miejsca upamiętnienia poległych i zmarłych policjantów, ustalone na podstawie istniejących nagrobków i uzupełnione o dostępne informacje o policjantach.

Groby polskich policjantów na Ukrainie na terenie obecnego obwodu wołyńskiego i rówieńskiego.

1.  Biegański Władysław

Posterunkowy P.P. Funkcjonariusz Posterunku P.P. w Hołownicy, pow. Luboml. Urodzony 17.06.1894. W dniu 20.07.1924 r. będąc w patrolu wraz z dwoma posterunkowymi na wysepce otoczonej bagnami zauważył sześciu członków bandy Dumka-Bobika. Wywiązała się walka, w wyniku której post. Biegański został śmiertelnie trafiony kulą. Uroczysty pogrzeb przy udziale przedstawicieli władz państwowych i licznie zgromadzonej publiczności odbył się w Lubomlu 22.07.1924. Bohaterski policjant został odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność.

 2.  Snochowski Józef

Urodzony w dniu 24 czerwca 1898 roku. Funkcjonariusz Ekspozytury Śledczej w Kukurykach. Zginął w dniu 10 lutego 1926 roku w walce z bandytami we wsi Bielica pow. Kowelski. W walkach z bandytami odznaczył się już w 1925 roku, za co został przedstawiony do odznaczenia Krzyżem Zasługi. Jego pogrzeb odbył się w dniu 13 lutego 1926 w Lubomli. W pogrzebie, poza najbliższą rodziną zmarłego, wzięli liczny udział przedstawiciele władz i społeczeństwa. Z ramienia wojewody wołyńskiego obecny był naczelnik wydziału bezpieczeństwa Rutkowski, ks. infułat Sznarbachowski, starostowie: Żurakowski (z Lubomli), Niepokojczycki (z Kowla), Brzostowski (z Włodzimierza), zastępca starosty kowelskiego Kański oraz przedstawiciele policji: z ramienia Komendy Wojewódzkiej nadkom. Topolnicki, Komendant Powiatowy PP z Kowla kom. Makowicki i Komendant Powiatowy PP z Lubomli, podkom. Holzhausen. Nabożeństwo żałobne odprawił proboszcz ks. dziekan Jastrzębski. W pogrzebie liczny udział wzięła miejscowa ludność i koledzy zmarłego oraz policyjny oddział honorowy. Wdowie zmarłego udzielono doraźnej zapomogi od wojewody, sejmików lubelskiego i kowelskiego oraz od miejscowego społeczeństwa.

3.  Kochański Stanisław

Przodownik P.P., żył lat 75. Zmarł 29.09.1929 r. Pochowany razem z małżonką Stanisławą na cmentarzu w Lubomlu. Wiele wskazuje na to, że był to zasłużony i doświadczony pracownik, ponieważ w momencie powołania Policji Państwowej w 1919 roku już miał 65 lat życia.

4.  Mastalerczuk Jan

Starszy przodownik P.P., w niektórych źródłach występuje niekiedy nazwisko Mastelerczuk. Urodzony w 1899 roku w Dzięciołach Bliższych, woj. lubelskie. W 1919 r. wstąpił na ochotnika do Wojska Polskiego. W Policji Państwowej od 1922 r. W dn. 01.07.1929 awansowany na starszego przodownika. Zginął dnia 30.07.1935 r. w wyniku nie szczęśliwego wypadku na strzelnicy w Lubomlu. W trakcie policyjnego strzelania sprawdzał tarcze, kiedy osunęła się na niego ziemia. Został wydobyty przez policjantów, reanimowany przez lekarza, ale mimo to zmarł. Pozostawił żonę. Pochowany na cmentarzu w Lubomlu. Zachowała się jedynie betonowa opaska grobu, a nagrobek zniszczony.

5.  Ciepielowski Joachim

Posterunkowy P.P., służył w Posterunku PP w Ożdziutyczach, pow. Horochów. Urodzony w roku 1886. Zginął dnia 13.12.1923 r. w pościgu podczas utarczki z bandytami. Osierocił żonę i troje dzieci. Pochowany w Kisielinie.

6.  Gajos Franciszek

Posterunkowy P.P., żył lat 28. Zmarł śmiercią tragiczną dnia 19.06.1924 r. Został pochowany na cmentarzu we Włodzimierzu-Wołyńskim.

7.  Kalicki Józef

Starszy posterunkowy P.P. Urodzony 09.11.1899 r. Zmarł w 1936 r. i został pochowany na cmentarzu we Włodzimierzu-Wołyńskim.

8.  Kęcki Roman

Starszy posterunkowy P.P. Urodzony w dniu 05.03.1893 r. Służył w Policji Państwowej w Porycku pow. włodzimierski. W dniu 22.10.1923 r. we wsi Drewino podczas obławy na bandę Domańskiego i Krawca, został zabity strzałem z rewolweru przez Domańskiego. Data śmierci wg. niektórych źródeł to 22.09.1923. Pochowany we Włodzimierzu-Wołyńskim.

9.  Szmigielski Wincenty

Posterunkowy P.P., żył lat 31. Służbę pełnił na Posterunku PP w Porycku pow. Włodzimierz. Zabity przez bandytów w czasie obławy dnia 28.03.1925 roku. Pochowany we Włodzimierzu-Wołyńskim.

10.  Szpaczyński Izydor

Przodownik P.P. Urodzony w dniu 04.04.1873 r. W niektórych źródłach (Na Posterunku nr 34 z 1933) występuje niekiedy nazwisko Spaczyński. Funkcjonariusz Komendy Powiatowej P.P. w Ostrogu. Został zastrzelony w dniu 11.07.1925 r. podczas walki z bandą Domańskiego. Pochowany we Włodzimierzu-Wołyńskim.

 11.  Wejer Jan

Wywiadowca Ekspozytury Urzędu Śledczego w Równem. Urodzony w dniu 26.01.1894 r. Padł z ręki bandyty dnia 19.03.1924 r. Pochowany na cmentarzu we Włodzimierzu-Wołyńskim. W niektórych źródłach występuje niekiedy nazwisko Weyer.

12.  Wysokiński Antoni

Posterunkowy P.P. Poległ śmiercią chwalebną w obronie życia i mienia współobywateli dnia 06.08.1932 r. Pochowany na cmentarzu w Kamieniu Koszyrskim

12.    Popieliński Władysław Feliks

Aspirant P.P., zastępca Komendanta Powiatowego P.P. w Kamieniu-Koszyrskim. Urodzony 18.05.1900 r. We wrześniu 1939 r. aresztowany przez NKWD, sądzony w Łucku. Wywieziony w nieznanym kierunku. Miejsce spoczynku jest nieznane. Tablica pamiątkowa znajduje się w kościele rzymskokatolickim w Kamieniu Koszyrskim.

13.  Zbrzyzny Stanisław

Starszy posterunkowy P.P. Zmarł tragicznie w dniu 25.06.1935 r. Pochowany na cmentarzu we wsi Rostań (dawna nazwa – Wólka Chrypska), pow. lubomelski.

14.  Matraszek Tomasz

Komendant Posterunku P.P. w Rokitnie. Na starym cmentarzu znajduje się kaplica cmentarna odbudowana przez miejscowego proboszcza. Na jej ścianie, przy wejściu, zamontowano tablicę z granitu z wykutą inskrypcją: „Ś. + P./ Tomasz Matraszek / Komendant post. P.P. w Rokitnie / + 18/V 1935 / fundowała żona”. Niestety nie ustalono, gdzie jest grób policjanta i okoliczności śmierci.

 

Groby polskich policjantów na Ukrainie na terenie obecnego obwodu lwowskiego, w mieście Łopatyń.

(za czasów II RP teren województwa tarnopolskiego)

 

1.  Marcichoski Józef

Starszy posterunkowy P.P. Zmarł w roku 1930 r. przeżywszy lat 39. Pochowany na cmentarzu w Łopatynie, pow. radziechowski.

2.  Rosiek Michał

Emerytowany przodownik  P.P. Urodzony w 1874 roku. Zmarł w roku 1933 r. i spoczywa na cmentarzu w Łopatynie, pow. radziechowski.

Informacja o nabożeństwie żałobnym za dusze funkcjonariuszy Policji Państwowej woj. wołyńskiego poległych na służbie w latach 1921-1932.

 

                                                                                                                                                                 do góry