Rybicki Franciszek

 

Rybicki Franciszek

Starszy posterunkowy Policji Państwowej

Urodził się 26 października 1898 roku w Łasku, woj. łódzkie, jako syn Feliksa i Józefy zd. Wróblewska. W 1918 wstąpił w szeregi funkcjonariuszy tworzącej się polskiej policji państwowej z przydziałem do służby w Komendzie Powiatowej PP w Koninie. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, za co otrzymał specjalne odznaczenie. W roku 1934 na własną prośbę, ze względów rodzinnych, otrzymał przeniesienie do służby na Posterunku PP w Rychwale, pow. koniński. W uznaniu za długoletnią służbę i wzorowe wykonywanie obowiązków w pracy został odznaczony wieloma medalami a następnie mianowany komendantem pięcioosobowego Posterunku PP w Lądku, pow. słupecki, woj. poznańskie. Wybuch wojny w 1939 roku spowodował likwidację Posterunku oraz ewakuację policjantów na wyznaczone miejsca zbiorcze a następnie tereny na wschodzie Polski. Tam też dostał się do niewoli sowieckiej i internowano go w obozie jenieckim w Ostaszkowie wraz z tysiącami innych policjantów, prokuratorów i sędziów. Na podstawie decyzji najwyższych władz ZSRR został przewieziony w kwietniu 1940 do Kalinina /obecnie Twer/ i rozstrzelany przez NKWD, podobnie jak współkoledzy. Zostali wszyscy pochowani we wspólnej mogile w sąsiedniej miejscowości – Miednoje. Obecnie znajduje się tam polski cmentarz wojskowy a na nim umieszczono płytki nagrobne z nazwiskami ofiar. Wśród nich znajduje się także płytka z napisem – Franciszek Rybicki, 1898, Las/Łask/ kmndt Posterunku PP Lądek. pow. słupecki +1940. Prezydent RP z okazji 60 rocznicy zakończenia II wojny światowej, przyznał pośmiertnie śp. Franciszkowi Rybickiemu medal za udział w wojnie obronnej.Starszy posterunkowy Franciszek Rybicki

Franciszek Rybicki (pierwszy z prawej) w gronie policjantów z KP Policji Państwowej w Koninie, lata 1921-1930

 

Źródło: W.Kujawa, D.Nowicki, A.Rubajczyk, Zawsze wierni. Dzieje Policji Państwowej na ziemi słupeckiej w latach 1918-1939, Słupca 2013