Rota przysięgi

Roty przysięgi składanej przez policjantów polskich na przestrzenie dziejów

 

„Ja NN Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętey Iedynemu, na to: iż pensyi Zagraniczney nie biorę y brać nie będę; iż wybrany na Urząd Komissarza Policyi, wedle przepisu Prawa, wolności y własności osobistey y powszechney, bezpieczeństwa, spokojności, wygody y porządku publicznego, wiernie dostrzegać będę: że wszelkich funduszów y dochodów pospolitych, władzy y opiece lub dozorowi Kommissyi Policyi poruczonych, od wszelkiego uszczerbku y uszkodzenia, bronić będę; iż wszelkie obowiązki, y powinności prawem Urzędowi temu przepisane, gorliwie y rzetelnie, dopełnię: władzy większey sobie nad Prawo pozwalać, a prawem pozwoloney na złe używać, nie będę: iż Sprawy Policyi tyczące się , zasiadając w Sądach, podług Boga, Praw, sprawiedliwości y dowodów, sądzić będę. Zgoła, w całym Urzędowaniu moim, nieuwodząc się żadnemi względami, przyjaźnią lub nienawiścią, darów żadnych y obietnic nie przyimuiąc; Boga, Prawo, sprawiedliwość, za jedyny cel mieć będę. Tak mi Boże dopomóż, y niewinna Syna Iego Męka”.

1792, Kommissyia Policyi

 

„Przysięgam w obliczu Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego, w obliczu Przenajświętszej Marji Panny Matki Jezusa Chrystusa, w Obliczu Wszystkich Świętych i mego Św. Patrona, iż niniejszą służbę rządową będę pełnił jak najgorliwiej, zachowywał najściślej wszystkie artykuły instrukcji. Przysięgam także, że zachowam najgłębsze milczenie i sekret wszystkiego tego co mi będzie poruczono i powierzono przesz Moją władzę – tak, iż ani krewnym moim, ani ludziom w innych wydziałach policyjnych służącym, ani ich naczelnikom, ani też innym jakichkolwiek osobom a szczególnie nieprzyjaciołom mej Ojczyzny Polski i Rosji tego nigdy nie wyjawię. Przysięgam, że wszystkie szczegóły służby będę pełnił w takim sposobie i myśli, w jakich mi one będą zlecone, nie będę w onej nigdy kłamał, nie zatajał, ani odmieniał, nie będzie mną powodowało żadne stronnictwo, nienawiść, ani przyjaźń, będę dopełniać mych obowiązków z największą szczerością, uczciwością i akuratnością, tak jak wiernemu dla Rządu i Monarchy słudze i poddanemu przystoi.

W przypadkach gdybym był od tej służby oddalony lub sam z onej się oddalił i natenczas przysięgam, że nigdy do zgonu mego nic nie wyjawię, cokolwiek mi było powierzone przez mych przełożonych. Przysięgam, że o tej nawet przysiędze nigdy nikomu nie będę wspominać.

Niniejszą przysięgę dopomóżmy Boże w Trójcy Św. Jedyny i wszyscy Święci w jak najściślejszej akuratności dokonać wiecznie, abym w żadnym względzie w służbie mojej w przypadkach przewidzianych i nieprzewidzianych nie zboczył i gdzie mi będzie rozum, sumienie i doświadczenie towarzyszyć, abym tak uczynił jak mi moi przełożeni każą i jak za najuczciwiej uznam. Tak mi Boże dopomóż. Amen”

1820, wyższa wojenna sekretna policja Królestwa Kongresowego

 

„Przysięgam jedynemu Bogu, w imię którego rozpoczęliśmy wielkie dzieło wyswobodzenia, że wszystkie chęci moje i prace ofiaruję Ojczyźnie i wolności.

Przysięgam, że nigdy nie zdradzę tajemnicy mi powierzonej, nie wydam brata mego pod sąd katów. W razie jakiejkolwiek zdrady, której każdy Polak brzydzić się winien, jako największem upodleniem człowieka, niech utracę godność swoją,. Sumienie moje niech nigdy nie da mi spokoju i niech ulegnę najsurowszemu sądowi moich współobywateli. Amen”

1863/1864, Policja Narodowa

 

Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powierzonem mi stanowisku pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma; Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować, wszystkich obywateli kraju w równem mając zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie, rozkazy przełożonych wykonywać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować. Tak mi Panie Boże dopomóż.

1919, Policja Państwowa

 

„Przysięgam, że podczas mej służby w Policji Górnego Śląska posłusznym będę przełożonym mym we wszystkim, co dotyczy służby, do której powołany jestem, że będę szczerze i lojalnie służyć Komisji Międzysojuszniczej i Plebiscytowej Górnego Śląska i przyjmować rozkazy tylko od niej lub od jej przedstawicieli; że nie będę brał udziału w żadnej propagandzie, bądź to pośrednio, czy bezpośrednio; że będę przestrzegał zupełną neutralność w czynach i słowach; że w żaden sposób nie będę popierał współ-obywateli mej narodowości przy okazji manifestacji publicznych; i że przy spełnianiu m ego urzędu korzystać będę z władzy mi powierzonej jedynie celem utrzymania porządku i wykonaniu praw”.

1920, Policja Górnego Śląska

 

 „Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powierzonem mi stanowisku pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma; władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować, obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie, rozkazy i polecenia swych władz wykonywać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować, przepisów prawa strzec pilnie, wszystkich obywateli kraju w równem mając zachowaniu. Tak mi Panie Boże dopomóż.”

1928, Policja Państwowa

 

„Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powierzonem mi stanowisku pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma, Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować, obowiązki swoje spełniać sumiennie i gorliwie, rozkazy i polecenia swych władz wykonywać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować, przepisów prawa strzec pilnie, wszystkich obywateli kraju w równem mając zachowaniu. Tak mi Panie Boże dopomóż.”

1933, Policja Województwa Śląskiego