Publikacje po 1945

1

10 lat pracy Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism. pod red. Stanisława Kauzika

2

1918. Odrodzona Polska w nowej Europie, Red./oprac.: Andrzej Ajnenkiel, Warszawa, IH PAN, Neriton, 1999

3

1920. Z perspektywy osiemdziesięciolecia, Red./oprac.: Andrzej Ajnenkiel, Warszawa, IH PAN, Neriton, 2001

4

25 lat temu 1932 – 1957. W rocznicę strajku okupacyjnego w hucie szkła Hortensja, Piotrków 1957

5

40-lecie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa, Warszawa, ASW  1984

6

80 lat w służbie państwa i narodu. Materiały pokonferencyjne, pod red. Tadeusza Frączka, Szczytno, Wydaw. WSPol 2001

7

80 rocznica powstania Straży Granicznej II Rzeczypospolitej, [T. 1 i 2], 2008

8

85 lat polskiej policji, pod red. Grażyny Kędzierskiej, Szczytno 2004

9

Abarinov Vladimir, Oprawcy z Katynia, tł. W. Dworak, K. Rumińska, Kraków 2007

10

Abramski Andrzej, Konieczny Jerzy, Justycjariusze. Hetmani. Policjanci. Z dziejów służb ochrony porządku w Polsce, Katowice 1987

11

Achmatowicz Aleksander, Polityka Rosji w kwestii polskiej w pierwszym roku Wielkiej Wojny 1914 – 1915, Warszawa : Wydaw. Neriton ; Instytut Historii PAN, 2003

12

Adama Czerniakowa Dziennik z Getta warszawskiego, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983

13

Adamczyk Arkadiusz, Generał dywizji Sławoj Felicjan Składkowski (1885-1962). Zarys biografii politycznej, Toruń 2001

14

Adler Laure, Życie codzienne w domach publicznych w latach 1830-1930, Poznań 1999

15

Ajnenkiel Andrzej, Administracja w Polsce. Zarys historyczny, Warszawa 1977

16

Ajnenkiel Andrzej, Od rządów ludowych do przewrotu majowego, Warszawa 1980

17

Ajnenkiel Andrzej, Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej, Warszawa 1975

18

Ajnenkiel Andrzej, Polska po przewrocie majowym. Zarys dziejów politycznych, 1926-1939, Warszawa 1980

19

Ajnenkiel Andrzej, Spór o model parlamentaryzmu do roku 1926, Warszawa 1972

20

Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, pod red. Dariusza Libionki, Warszawa, IPN 2004

21

Albert Andrzej (Roszkowski Wojciech), Najnowsza historia Polski 1918-1980, część 1 1918-1939, Warszawa 1989

22

Albrecht-Szymanowska W., Olszewski M., Karol Rzepecki (1865-1931), [w:] Wielkopolski Słownik Biograficzny, s. 641

23

Aleksiewicz Anna, Spór Karola Cieszewskiego, redaktora pisma „Czytelnia dla Młodzieży”, z Dyrekcją Policji we Lwowie – w świetle zachowanej korespondencji, Roczniki Biblioteczne, 2005

24

Amor patriae nostra lex: losy funkcjonariuszy i żołnierzy polskich formacji granicznych w latach II wojny światowej i okresie powojennym, 2008

25

Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, t. I, Londyn 1970, t. II, Londyn 1973

26

Baar Ludwik, Milicja Wojskowa w Obronie Lwowa [w:] Obrona Lwowa 1-22 listopada 1918 r – relacje uczestników

27

Bałdys Robert, Działalność wykrywcza Policji Województwa Śląskiego w latach 1922-1939, praca doktorska obroniona na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku 2000

28

Banaś Franciszek, Moje wspomnienia, Wyd. IPN, Rzeszów 2009

29

Bardach Juliusz, Leśniodorski Bogusław, Pietrzak Michał, Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 1976

30

Barlicki Norbert, Wybór przemówień i artykułów z lat 1918-1939. Wyboru dokonał J. Tomicki, Warszawa 1964

31

Bartel Wojciech, Ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa 1815 – 1846, Kraków 1976

32

Bartelski Lesław M., Powstanie warszawskie, Warszawa 1967

33

Bartelski Lesław M., Walcząca Warszawa, Warszawa 1968

34

Bartoszewski Władysław, Warszawski pierścień śmierci 1939 – 1944, Warszawa 1970

35

Bąkowska E. i in. (red.), Katyńska Rodzina w Gdyni. Monografia nekrologiczna, Gdynia 1995

36

Becker Janusz, Policja Państwowa garnizonu VI miasta stołecznego Warszawy w obronie stolicy w 1939 roku, Niepodległość i Pamięć nr 2, 2009, s. 103-114

37

Bednarczyk Tadeusz, Obowiązek silniejszy od śmierci, Warszawa 1982

38

Bednarczyk Tadeusz, Walka i pomoc. OW-KB a organizacja ruchu oporu w getcie warszawskim, Warszawa 1968

39

Belzyt Leszek, Dzieje Chełmży w okresie międzywojennym (1920-1939), Toruń 2001

40

Berent B., Żydzi we Włocławku w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Włocławek. Dzieje miasta, pod red. J. Staszewskiego, t. II, Lata 1918-1998, Włocławek 2001, s. 278-315

41

Berg Mary, Dziennik z getta warszawskiego, Warszawa 1983

42

Bergman Aleksandra, Sprawy białoruskie w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1984

43

Bergman Aleksandra, Walki chłopskie w powiecie suwalskim w 1935 r., [w:] Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny, Białystok 1965

44

Bernaś P., V kolumna, Warszawa 1972

45

Biegański Stanisław, U progu niepodległości Polski, Instytut Jozefa Piłsudskiego w Londynie, 1990

46

Biegański Witold, Polska emigracja na Węgrzech w latach 1939 – 1940, Najnowsze Dzieje Polski, t. XII, 1968

47

Biernacki Stanisław, Organizacja i metody działania policji hitlerowskiej w dystrykcie warszawskim, [w:] Stan i perspektywy badań w zakresie zbrodni hitlerowskich, t. I, Warszawa 1973

48

Blattler Franz, Warszawa 1942, Zapiski szofera szwajcarskiej misji lekarskiej, oprac. Tomasza Szaroty, Warszawa 1982

49

Błachut Janina, Gaberle Andrzej, Krajewski Krzysztof, Kryminologia, Gdańsk 1999

50

Błażyca Eugeniusz, Dzieje sportu w Świętochłowicach, Świętochłowice 2005

51

Bogalecki T., Związek Strzelecki w Polsce w latach 1919-1939, maszynopis Pracy doktorskiej UMK, Toruń 1987

52

Boniewicz L., Na przestrzeni wieków, 1979

53

Borodziej Włodzimierz, Terror i polityka. Policja niemiecka a polski ruch oporu w GG 1939-1944, Warszawa 1985

54

Brockdorf Werner, Kollaboration oder Widerstand. Die Zusammenarbeit mit Deutschen in der besetzten Lander wahrend der zweiten Welt Krieges und deren schreckliche Folgen, München 1968

55

Browning Christopher R., Ordinary Man. Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland, New York, Harper Collins Publishers 1992

56

Browning Christopher R., Zwykli ludzie. 101 Policyjny Batalion Rezerwy i „ostateczne rozwiązanie” w Polsce, przeł. Piotr Budkiewicz, Warszawa, Bellona 2000

57

Bruzdewicz H., Walki robotników „Pepege” w Grudziądzu w latach 1931-1936, [w:] Z dziejów walk masowych klasy robotniczej w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1964, s. 115-180

58

Brygidyn Andrzej, Sanocka lista katyńska: jeńcy Kozielska, Ostaszkowa, Starobielska oraz innych obozów i więzień Polski kresowej pomordowani w Rosji Sowieckiej, Sanok 2000

59

Bucholc-Srogosz K., Trąbski M., Księstwo Warszawskie w historii i tradycji napoleońskiej (1807-2007)

60

Buchwald-Pelcowa Paulina, Cenzura w dawnej Polsce – między prasą drukarską a stosem, Wydawnictwo SBP Nauka – Dydaktyka – Praktyka, Warszawa 1997

61

Budowali i walczyli. Wspomnienia działaczy klasowego ruchu zawodowego robotników budowlanych, Warszawa 1970

62

Budzyński Andrzej Jerzy, Straż więzienna na Pawiaku 1880-1915, Kronika Warszawy, [R. 21], nr 1/4, 1991

63

Buława E., Daniel R., Świt nad Olzą, Cieszyn 1988

64

Buława E., Początki polskiej władzy na Śląsku Cieszyńskim, Katowice 1962

65

Buras Dariusz, Organa Policji Państwowej w województwie kieleckim w latach 1919-1939, Między Wisłą a Pilicą, T. 1, 2000

66

Buras Dariusz, Organizacja i działalność Policji Państwowej w województwie kieleckim w latach 1919-1939, Kielce 2000 [mps rozprawy doktorskiej]

67

Buras Dariusz, Policja Państwowa a przestępczość kryminalna w województwie kieleckim w latach 1919-1939, s. 79-89, [w:] Województwo kieleckie i świętokrzyskie w latach 1919-2009. Bilans sukcesów i niepowodzeń, Kielce 2010

68

Buras Dariusz, Życie codzienne policjantów w Kielcach w latach 1919-1939, Między Wisłą a Pilicą, 2004, t. 5, s. 265-275

69

Centralny Okręg Przemysłowy. Infrastruktura – produkcja – procesy miastotwórcze. Materiały konferencji naukowej odbytej w Radomiu 19 grudnia 2005, pod red. Sebastiana Piątkowskiego, Radom, Tow. Nauk. 2005

70

Chlebowski Cezary, Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie, Warszawa 1968

71

Chojnowski Andrzej, Koncepcja polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921 – 1939, Wrocław 1979

72

Chojnowski Andrzej, Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, Warszawa 1986

73

Chotcza wczoraj, dziś, jutro, praca zbior. pod red. Aliny Skorupskiej-Tomczyk i Władysława Witczaka,  Sycyna-Chotcza, 2005

74

Chrabkowski Marek [i in.], Historia Gdyńskiej Policji, Wydaw. Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, Gdynia 2010

75

Chrapkowski B., Wierzchosławski S., Nawra gmina Chełmża. Zespół pałacowo-parkowy, Toruń 1995

76

Chrzanowski Bogdan, Wydział Bezpieczeństwa Pomorskiej Okręgowej Delegatury Rządu w latach 1942-1945, [w:] Organy bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości polskiego państwa podziemnego, Warszawa 2005

77

Chwalba Andrzej, Polacy w służbie Moskali, Warszawa-Kraków, Wyd. Nauk. PWN 1999

78

Ciągwa J., Autonomia Śląska (1922-1939), Katowice 1988

79

Ciechocińska Maria, Położenie klasy robotniczej w Polsce 1929-1939, Warszawa 1965

80

Ciechocińska Maria, Próby walki z bezrobociem w Polsce międzywojennej, Warszawa 1965

81

Cielecki Tadeusz, Prewencja kryminalna. Studium z profilaktyki kryminologiem, Opole 2004.

82

Ciesielski Stanisław, Polacy w Kazachstanie 1940 – 1946, Wrocław 1996

83

Cieślak Tadeusz, Hitlerowski sojusz z nacjonalizmem ukraińskim w Polsce, Warszawa 1968

84

Civil Police and House Defum, The Police Journal z 3 lipca 1928

85

Crandon G. L., Crime news: a police press office – police perceptions, [w:] The Police Journal, July 1993

86

Cybulski Bogdan, Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego 1918-1920, Studium Historyczno-Prawne, Opole 1980

87

Cybulski Henryk, Czerwone noce, Warszawa 1969

88

Cygan Wiktor, Kresy w ogniu. Wojna polsko – sowiecka. Warszawa 1990

89

Cygański Mirosław, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w Łodzi, Łódź 1965

90

Cywilna obrona Warszawy we wrześniu 1939 r. Dokumenty, materiały prasowe, wspomnienia, relacje, Warszawa 1964

91

Czamik Oskar S., Ideowe i literackie wybory «Robotnika» w latach 1918- 1939, Biblioteka Narodowa, Instytut Książki i Czytelnictwa, Warszawa 1996

92

Częstochowa i region częstochowski w badaniach młodych historyków . Materiały z sesji [Częstochowa, 12 XII 1996 r.], Red./oprac.: Tadeusz Dubicki i Michał Orman, Częstochowa, Wyd. WSP Częstochowa 1997

93

Czubiński Antoni, Centrolew, Poznań 1963

94

Czubiński Antoni, Makowski E., Klasowy ruch robotniczy w Wielkopolsce w okresie II Rzeczypospolitej, t. I, Poznań 1963

95

Czubiński Antoni, Olszewski M., Z rewolucyjnych tradycji Poznańskiego w latach 1919-1938, Poznań 1959

96

Czubiński Antoni, Polak Bogusław, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, wybór źródeł, Poznań 1983

97

Czubiński Antoni, Problem granic i obszaru odrodzonego państwa polskiego, Poznań 1992

98

Czubiński Antoni, Problem tzw. separatyzmu dzielnicowego w Wielkopolsce i na Pomorzu wiatach 1918-1928, [w:] Pomorze i Wielkopolska po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Studia, pod red. Stanisława Gierszewskiego, Gdańsk 1983, s. 54-70

99

Czubiński Antoni, Ruch robotniczy we wschodnich powiatach Wielkopolski w okresie II Rzeczypospolitej (1918-1939), Poznań 1962

100

Czubiński Antoni, Skrzek M., Strajki rolne w Wielkopolsce 1919-1922, Materiały archiwalne, Warszawa 1959

101

Czubiński Antoni, Wielkopolska i Pomorze wobec zamachu majowego 1926, Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza t. VI, z. 1, 1960

102

Czwartacy, Wspomnienia byłych żołnierzy szturmowego batalionu AL. im. Czwartaków (1943 -1945), Warszawa 1970

103

Ćwik W., Reder J., Lubelszczyzna – dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz, Lublin 1977

104

Dajczman Josif, Interpol, Warszawa 2005

105

Danielewicz Jerzy, Orczykowski K., Radziejów Kujawski w latach okupacji hitlerowskiej (1939-1945), [w:] Dzieje Radziejowa, pod red. J. Danielewicza. Bydgoszcz 1982, s. 91

106

Danielewicz Jerzy, Ruchy rewolucyjne na Lubelszczyźnie w latach 1918—1923, Lublin 1968

107

Daszkiewicz Andrzej, Ruch oporu w rejonie Beskidu Niskiego 1939 – 1944, Warszawa 1975

108

Davies Norman, Boże Igrzysko. Historia Polski, Kraków 2002

109

Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Warszawa 1972

110

Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem „Jędrusiów”, Warszawa 1968

111

Dąbrowski S., Grabowiecki Jan Edward, pseud. Sirkowski (1869-1935), [w:] Polski słownik biograficzny, t. VIII, Wrocław-Kraków-Warszawa 1959-1960, s. 473-474

112

Dąbrowski S., Z dziejów teatru we Włocławku w latach 1830-1919, Ziemia Kujawska t. II, Inowrocław-Włocławek 1968

113

Dean Martin, Collaboration in the Holocaust. Crimes of the local police in Belorussia and Ukraine, 1941-44, New York,: St. Martin’s Press 2000

114

Dembski K., Wielkopolska w początkach II Rzeczypospolitej. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Poznań 1972

115

Deruga A., Polityka wschodnia Polski wobec ziem Litwy, Białorusi i Ukrainy 1918-1919, Warszawa 1969

116

Dębski J., Pół wieku wspomnień, Katowice 1960

117

Długajczyk Edward, Górny Śląsk po powstaniach i plebiscycie, Katowice 1977

118

Długajczyk Edward, Sanacja śląska 1926-1939. Zarys dziejów politycznych, Katowice 1983

119

Dominiczak Henryk, Granica polsko-niemiecka 1919-1939, Warszawa 1975

120

Dominiczak Henryk, Granica wschodnia Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939, Warszawa 1992

121

Dominiczak Henryk, Ochrona granicy wschodniej w latach 1919-1939. Z dziejów formacji granicznych, Warszawa 1983

122

Droga przez półwiecze. O Polsce lat 1918-1968, Warszawa 1969

123

Drogi do niepodległości. Ziemie polskie w dobie odbudowy Państwa Polskiego. Studia, Red./oprac.: Zbigniew Karpus, Mieczysław Wojciechowski, Toruń, Wydaw. UMK, 2003

124

Drogi integracji społeczeństwa w Polsce XIX-XX w., pod red. H. Zielińskiego, Wrocław 1976

125

Drozdowski M., Alarm dla Warszawy, Warszawa 1964

126

Drozdowski M., Klasa robotnicza Warszawy 1918-1939. Skład, i struktura społeczna, Warszawa 1968

127

Drozdowski Marian Marek, Szwankowska Hanna, Warszawa w pierwszych latach niepodległości, Oficyna Wydawnicza Typografika, Warszawa 1998

128

Drozdowski Marian Marek, Wspomnienia o Stefanie Starzyńskim, Warszawa 1982

129

Drygiel Marzena, Policja i więzienie w Krasnymstawie w latach 1918-1939

130

Duraczyński Eugeniusz, Terej Jerzy Janusz, Europa podziemna, Warszawa 1974

131

Duraczyński Eugeniusz, Wojna i okupacja wrzesień 1939 – kwiecień 1943, Warszawa 1974

132

Dwojak F., Władze bezpieczeństwa w Polsce w latach 1926-1939, Warszawa 1963

133

Dworzecki Jacek, Policja województwa śląskiego w latach 1922-1939, Częstochowa Akademia im. Jana Długosza 2008, rozprawa doktorska

134

Dybkowska A., Polskie dzieje, Warszawa 1994

135

Dzieje miast Rzeczypospolitej, t. 1, Ustrój państwa polskiego, Poznań 1928

136

Dzieje Polski, pod red. J. Topolskiego, Warszawa 1976

137

Dzieniakowska Jolanta, Prasa radomska w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939), Radom 1995

138

Dzierzbicki S., Pamiętnik z lat wojny 1915-1918, Warszawa 1983

139

Dziki T., Przemysł włocławski w łatach 1870-1918. Gospodarcze i społeczne aspekty industrializacji, Toruń 2004

140

Dziubek B„ Zaczynałem u Lilpopa, Warszawa 1969

141

Eisenbach Artur, Hitlerowska polityka eksterminacji Żydów w latach 1939-1945, Warszawa 1953

142

Eisenbach Artur, Hitlerowska polityka zagłady Żydów, Warszawa 1961

143

Eksterminacja inteligencji Łodzi i okręgu łódzkiego 1939-1940, Red./oprac.: Antoni Galiński i Marek Budziarek, Łódź 1992

144

Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999

145

Encyklopedia II wojny światowej, Warszawa 1975

146

Encyklopedia Powstań Śląskich, Opole 1982

147

Encyklopedia wiedzy o prasie, red. Maślanka Julian, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich 1976

148

Fajkowski Józef, Wieś w ogniu. Eksterminacja wsi polskiej w okresie okupacji hitlerowskiej. Warszawa 1972

149

Filar Alfons, Leyko Michał, „Palace” – katownia Podhala. Tajemnice lochów gestapowskiej placówki w Zakopanem, Warszawa 1976

150

Filipow Krzysztof, Odznaki pamiątkowe Wojska Polskiego 1921-1939. Kawaleria, Warszawa 1992

151

Frątczak W., Kościół rzymskokatolicki we Włocławku w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Włocławek. Dzieje miasta, pod red. J. Staszewskiego, t. II, Lata 1918-1998, Włocławek 2001, s. 221-254

152

Frieske K. W., Dynamika przestrzennej struktury przestępczości i jej korelaty, [w:] Przestępczość w Polsce w latach 90. Konferencja naukowa, pod red. F. Prusaka, Warszawa 2002, s. 37-49

153

Funkcjonariusze Policji Polskiej „Granatowej” i Kryminalnej w powiecie grójeckim w latach 1939-1945 w służbie Armii Krajowej, 1999

154

Gajdaj A., Chawariwskij B., Chanas W., Prjedtjecza. Polskij ruch oporu na Tjemopilszczini 1939-1941 rr., Tjernopil 2002, s. 43

155

Gajewski Marek, 213 policyjny pułk piechoty wojny 1920 r, Białystok, Muzeum Wojska, 2003

156

Gajewski Marek, Huzarzy śmierci wojny 1920 roku, Białystok 1996

157

Gajewski Marek, Policja Państwowa województwa białostockiego 1918-1939, nadbitka Muzeum Wojska w Białymstoku, [Białystok] b.d.w.

158

Gajowiec B., Podolscy, Mielec 2001

159

Gajowniczek Zuzanna, Gronek B., Kayzer Bernard (oprac.), Miednoje. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego. T. 1-2, pod kier. G. Jakubowskiego, Warszawa 2006

160

Gajowniczek Zuzanna, Listy katyńskiej ciąg dalszy, Warszawa 1994

161

Gajowniczek Zuzanna, Ukraiński ślad Katynia, Warszawa 1995

162

Garbaciak Danuta, Stanisław Bukowski starszy posterunkowy PP w Radziechowie [jeniec Ostaszkowa pochowany w Miednoje], wspomnienia po 60 latach,  2000

163

Garlicki Andrzej, Od Brześcia do maja, Warszawa 1986

164

Garlicki Andrzej, Przewrót Majowy, Czytelnik 1978

165

Garlicki Andrzej, U źródeł obozu belwederskiego, Warszawa 1978

166

Garliński Józef, Politycy i żołnierze, wyd. II, Londyn 1971

167

Gawłowicz L, Wasilewska M.A., Międzynarodowa współpraca w walce z przestępczością (międzynarodowe trybunały karne, Interpol), Szczecin 2004

168

Gawrych J. A., Hotel Lomnitz. Z tajemnic szefa wywiadu, Katowice 1947

169

Gebethner Jan, Relacja o Komitecie Obywatelskim Straży Obywatelskiej, [w:] Cywilna obrona Warszawy we wrześniu 1939 r. Dokumenty, materiały prasowe, wspomnienia i relacje, Warszawa 1964

170

Getter Marek, Policja granatowa w Warszawie 1939 – 1944, [w:] Warszawa lat wojny i okupacji 1939 – 1944, Warszawa 1972, zeszyt 2

171

Getter Marek, Przymusiński Franciszek August (Augustyn), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXIX, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986, s. 214-216

172

Getter Marek, Środowisko niemieckie w Warszawie 1939 -1944 (wybrane zagadnienia), [w:] Warszawa lat wojny i okupacji, t. III, Warszawa 1973

173

Gierowska-Kałłaur J., Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (19 lutego 1919 – 9 września 1920). Warszawa 2003

174

Gierszewski Janusz, Organizacja i kierunki działania Komendy Policji Państwowej w Chojnicach w latach 1920-1939, [w:] Instytucje porządku publicznego…, s. 33-56, 97-131

175

Głębocki Henryk, Policja tajna przy robocie. Z dziejów państwa policyjnego w PRL, Kraków, Arcana 2005

176

Głuszek Z., Polscy Olimpijczycy 1924-1984. Leksykon, Warszawa 1988

177

Godlewski P., Sport zapaśniczy w Polsce w latach 1890-1939, Poznań 1994

178

Golon Mirosław, Polityka radzieckich władz wojskowych i policyjnych na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1945-1947, Toruń 2001

179

Gombiński Stanisław (Mawult Jan), Wspomnienia policjanta z getta warszawskiego, Warszawa 2010

180

Gondek Leszek, Działalność Abwehry na terenie Polski 1933-1939, Warszawa 1971

181

Gorelik Evgenij, Kuropaty. Polski ślad, tł. U. Mikołajczyk, Warszawa 1996

182

Gorzkowski K., Kroniki Andrzeja. Zapiski z podziemia 1939-1941, Warszawa 1989, s. 54

183

Górny Śląsk czasu powstań i plebiscytu. Sprawy mało znane i nieznane. Materiały VII Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstań Śląskich i Plebiscytu zorganizowanego w Bytomiu w dniu 22 kwietnia 1996, pod red. Zbigniewa Kapały, Bytom 1996, s.181

184

Grabarczyk G., Przestępczość gospodarcza na tle przemian ustrojowych w Polsce, Toruń 2002

185

Grabiński Zygmunt, Z dziejów Policji Województwa Śląskiego w latach 1922-1939. Monografia Komisariatu Policji Województwa Śląskiego w Hajdukach Wielkich, Chorzów, Stow. Miłośn. Chorzowa im. Juliusza Ligonia, 2002

186

Grabowski Sławomir, Majer Piotr, Ostaszków – zbrodnia na polskich policjantach, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2000

187

Grabowski Waldemar, Policja w planach Delegatury Rządu RP na Kraj, Kraków, Księgarnia Akademicka 1995

188

Grabowski Waldemar, Struktury organizacyjne służb bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego,  [w:] Organy bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości polskiego państwa podziemnego, Warszawa 2005

189

Grochowska E., Roszkiewicz J., Ku pamięci, ku przestrodze, Katowice 1996

190

Grodziski S., Ludzie luźni, Kraków 1961

191

Groicki B., Porządek sądów i spraw miejskich prawa magdeburskiego w Koronie Polskiej, Warszawa 1953

192

Grünberg Karol, SS – Czarna gwardia Hitlera, Warszawa 1975

193

Gruner-Żarnoch Ewa, Starobielsk w oczach ocalałych jeńców, 2008

194

Gruszczyńska Marianna, Boryssowicz Stanisław, [w:] Włocławski słownik biograficz­ny, t. II, pod red. S. Kunikowskiego, Włocławek 2005, s. 29-30

195

Gruszczyńska Marianna, Organizacja władz miejskich Włocławka w latach 1914- 1939, [w:] Włocławek. Dzieje miasta, pod red. J. Staszewskiego, t. II, Lata 1918-1998, Włocławek 2001, s. 86-140

196

Grzelak Czesław, Kresy w czerwieni, Warszawa 1999

197

Grześkowiak Grzegorz, Aspirant Policji Województwa Śląskiego Jan Kala patron Auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Katowice, 2009

198

Grześkowiak Grzegorz, Grób Policjanta Polskiego. Geneza – Przesłanie – Symbolika, Biblioteczka Historyczna, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. w Katowicach, Katowice, 2008

199

Grześkowiak Grzegorz, Rys historyczny Policji Województwa Śląskiego 1922-1939, Biblioteczka Historyczna, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. w Katowicach

200

Grzybowski K., Historia państwa i prawa Polski, Warszawa 1982

201

Grzywacz-Switalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971

202

Gulczyński A., Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej (1919-1922), Poznań 1995

203

Gumkowski Janusz, Eksterminacja ludności w Polsce w czasie okupacji niemieckiej 1939 – 1945, Poznań 1962

204

Halicki Krzysztof, Działalność Policji politycznej w zwalczaniu organizacji antypaństwowych na Pomorzu w latach 1920-1926 [w:] Na straży ładu i bezpieczeństwa. Formacje policyjno-milicyjne na ziemiach Polskich od średniowiecza po czasy współczesne, studia pod redakcją Adama Duszyka i Krzysztofa Latawca, Radom 2009

205

Halicki Krzysztof, Działalność Policji politycznej w zwalczaniu organizacji antypaństwowych na Pomorzu w latach 1920-1939 – wybrane zagadnienia, [w:] Dwa dwudziestolecia. Polityka-prawo i administracja-gospodarka. Próba bilansu, red. M. Fic, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek, Katowice 2010

206

Halicki Krzysztof, Działalność Stowarzyszenia Rodzina Policyjna na Pomorzu w okresie międzywojennym, [w:] Człowiek w społeczeństwie – Človek v spoločnosti, Tom III Edukacja, działania społeczne, rodzina, redakcja naukowa W. Wójcik i E. Lalíková, Bielsko-Biała 2008

207

Halicki Krzysztof, Geneza i rozwój organizacyjny Policji Państwowej 1920-1939 [w:] www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl [2009]

208

Halicki Krzysztof, Internowanie funkcjonariuszy Policji Państwowej w Rumunii, [w:] Polska i Rumunia-związki historyczne i kulturowe-przeszłość i dzień dzisiejszy. Materiały z sympozjum, Suceava 2011

209

Halicki Krzysztof, Organizacja i funkcjonowanie Policji Państwowej w Okręgu Wileńskim w okresie międzywojennym – zarys problematyki, [w:] Historia i Polityka. Myśl polityczna i dyplomacja w XX wieku, Tom VII, pod red. H. Stysa i P. Tomaszewskiego, Toruń 2008

210

Halicki Krzysztof, Policja polityczna w Polsce w okresie międzywojennym, [w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy w II RP, Tom I pod red. T. Dubickiego, Łomianki 2010

211

Halicki Krzysztof, Policja polityczna w województwie pomorskim w latach 1920-1939, praca doktorska obroniona na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2008

212

Halicki Krzysztof, Wojenne losy funkcjonariuszy Policji Państwowej [w:] www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl [2010]

213

Halicki Krzysztof, Zarys dziejów Komendy Policji Państwowej Okręgu XII i Okręgu XI (cz. I) [w:] www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl [2009]

214

Halicki Krzysztof, Zarys dziejów Komendy Policji Państwowej Okręgu XII i Okręgu XI (cz. II) [w:] www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl [2009]

215

Halicki Krzysztof, Zarys dziejów Policji Państwowej w okresie 1939-1945 [w:] www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl [2009]

216

Haller Józef, Pamiętniki (z wyborem dokumentów i zdjęć), Londyn 1964

217

Hass Ludwik, PPS Lewica 1926—1931. Najnowsze Dzieje Polski. Materiały i studia z okresu 1914—1939, t. IV, s. 59—98

218

Hass Ludwik, Układ sił i zasięg oddziaływania ruchu zawodowego wśród klasy robotniczej w latach Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Polska klasa robotnicza, Warszawa 1973, s. 139—222

219

Hatys J., KPP w walce z faszyzacją Kielecczyzny 1933—1935, Kielce 1958

220

Hawranek F., Ruch komunistyczny na Górnym Śląsku w latach 1918— 1921, Wrocław 1966

221

Hein W., Jakubiec Cz., Montelupich, Kraków 1985.

222

Hempel Adam, Pogrobowcy klęski. Rzecz o policji „granatowej” w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945, Warszawa, PWN 1990

223

Hempel Adam, Policja granatowa w okupacyjnym systemie administracyjnym Generalnego Gubernatorstwa, 1939-1945, Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Zarząd Główny, Warszawa Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 1987

224

Hempel Adam, Ruciński Stanisław Franciszek (1895 – 1966), Polski Słownik Biograficzny, s. 586-588

225

Herbst S., Kozolubski Juliusz Marcin (1897-1964), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XV, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1970, s. 42

226

Hillebrandt Bogdan, Partyzantka na Kielecczyźnie 1939 -1945, Warszawa 1970

227

Hirschfeld Ludwik, Historia jednego życia, Warszawa 1957

228

Historia i archiwistyka. Studia z dziejów Polski, Polonii i archiwistyki. Księga dedykowana księdzu doktorowi Romanowi Nirowi, pod red. Janusza Farysia, Dariusza Aleksandra Rymara i Marka Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2004

229

Historia państwa i prawa Polski pod red. J. Bardacha, t. 5, cz. 1-2, Warszawa 1962

230

Historia prasy polskiej. Prasa polska w latach 1939 – 1945, Warszawa 1980

231

Historia szkół żandarmerii w latach 1918–1995. Rys historyczno-organizacyjny, oprac. J. Suliński, Warszawa 1996

232

Hojka Z., Administracja rządowa, [w:] Województwo śląskie (1922-1939), pod red. F. Serafina, Katowice 1996

233

Holzer J., Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974

234

Horoch Emil, Komunistyczna Partia Polski w województwie lubelskim w latach 1918-1938, Lublin 1993

235

Hrebenda A., Klasa robotnicza Zagłębia Dąbrowskiego w latach 1929— 1933. Położenie i walka robotników Zagłębia Dąbrowskiego w latach kryzysu gospodarczego (1929—1933), Katowice 1969

236

Ihnatowicz I., Biernat A., Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003

237

Indeks Represjonowanych IPN, t. XIII, Uwięzieni w Ostaszkowie i Riazaniu

238

Indeks represjonowanych, t. III, Rozstrzelani w Twerze. Alfabetyczny spis 6314 jeńców polskich z Ostaszkowa rozstrzelanych w kwietniu-maju 1940 i pogrzebanych w Miednoje, według źródeł sowieckich i polskich, pod red. Skrzyńskiej-Pławińskiej M., Warszawa 1997

239

Instytucje porządku publicznego na terenie powiatu chojnickiego w Drugiej Rzeczypospolitej, Chojnice 2005

240

IV Konferencja Komunistycznej Partii Polski 24 XI-23 XII 1925 r., t. I-II, Warszawa 1972

241

Ivanka Aleksander, Wspomnienia skarbowca 1927-1945, Warszawa 1964

242

Jabłonowski M., Formacja specjalna. Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939, Warszawa 2002/2003

243

Jabłoński H., Narodziny II Rzeczypospolitej, Warszawa 1962

244

Jachymek J., Charakterystyka składu osobowego Sejmu i Senatu w II Rzeczypospolitej, [w:] Rola posła i senatora w II Rzeczypospolitej, pod red. J. Jachymka, Lublin 1989, s. 9-46

245

Jachymek J., Mniejszości narodowe w polskiej myśli politycznej XX wieku. Lublin 1992

246

Jaczyński Stanisław, Obozy jenieckie NKWD IX 1939 – VIII 1941, Warszawa 1995

247

Jakubowski G. i in. (red.), Naznaczeni piętnem Ostaszkowa. Wykazy jeńców obozu ostaszkowskiego i ich rodzin, Warszawa 2000

248

Jakubowski Z., Milicja Obywatelska 1944-1948, Warszawa 1988

249

Jałoszyński Kuba, Organy administracji państwowej wobec zagrożeń terrorystycznych. Policja w walce i przeciwdziałaniu terroryzmowi, Bielsko Biała 2009

250

Janowska H., Jędruszczak T., Powstanie II RP. Wybór dokumentów 1866-1925, Warszawa 1981

251

Jarowiecki Jerzy, Studia nad prasą polską XIX i XX wieku, Wydawnictwo Naukowe WSR Kraków 1997

252

Jarzembowski R., Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, kluby organizacje sportowe w latach Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Włocławek. Dzieje miasta, pod red. J. Staszewskiego, t. II, Lata 1918-1998, Włocławek 2001, s. 353-363

253

Jaskulski Mirosław, Z dziejów policji łódzkiej. Kronika M. Łodzi,  1991 [druk.:] 1992 s. 55-58

254

Jastrzębski Włodzimierz, Kujawy w obrębie rejencji inowrocławskiej czasu wojny i okupacji (1939-1945), [w:] Dwie części Kujaw. Związki i podziały w dziejach regionu, pod red. D. Karczewskiego, M. Krajewskiego, S. Roszaka, Włocławek-Inowrocław 2001, s. 116

255

Jeńcy obozu lwowskiego. Alfabetyczny wykaz 12 002 jeńców wojennych z 1939 roku – Polaków i obywateli polskich – skoncentrowanych latem 1941 w obozie w Starobielsku, red. Rybarska Ewa, Warszawa 2001

256

Jeńcy zmarli i zaginieni. Alfabetyczne wykazy 457 jeńców wojennych z 1939 roku – Polaków i obywateli polskich – zmarłych w obozach jenieckich NKWD w latach 1939-41 oraz 1328 zaginionych w czasie ewakuacji obozu lwowskiego latem 1941, red. Rybarska Ewa, Warszawa 1999

257

Jews in Eastern Poland and the USSR, 1939-46, Red./oprac.: Ed. by Norman Davies and Antony Polonsky, London, School of Slavonic and East European Studies, 1991

258

Jędruszczak H. i T., Ostatnie lata II Rzeczypospolitej 1933-1939, Warszawa 1970

259

Jędruszczak H., Płace robotników przemysłowych w Polsce w latach 1924-1939, Warszawa 1963

260

Jędruszczak Tadeusz, Historia Polski, t. IV 1918-1939, PWN, Warszawa 1984

261

Jurga Tadeusz, U kresu II Rzeczypospolitej, Warszawa 1979

262

Juryś R., Kulisy wielkiej prowokacji, Warszawa 1960

263

Juryś R., Szafer T., Pitawal polityczny 1918-1939, Warszawa 1961

264

Kaczyńska Elżbieta, Drewniak Dariusz, Ochrana – carska policja polityczna, Warszawa  1993

265

Kaja J., Klasa robotnicza Białostocczyzny w latach 1929-1939. Liczebność, położenie, strajki, Białystok 1968

266

Kalicka F., Powstanie krakowskie 1923 r., Warszawa 1959

267

Kalicka F., Z zagadnień jednolitego frontu KPP i PPS w latach 1933—1934, Warszawa 1967

268

Kalinowski M., Pełka J., Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, Warszawa 2003

269

Kałuża A., Poprawa S., Rady Delegatów Robotniczych w Zagłębiu Dąbrowskim 1918-1919, Katowice 1961

270

Kałwa D., Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobiecych, Kraków 2001

271

Kamiński L., Ustrój Dyrekcji Policji i Starostwa Grodzkiego w Krakowie (1849-1939), maszynopis, AP Kraków

272

Kapusta Stefan, Kronika życia Kapusty Stefana sierżanta Policji Państwowej. Od roku 1895 do 1939, Wyd. Fronda, 2011

273

Karpińska Małgorzata, Złodzieje, agenci, policyjni strażnicy… Przestępstwa pospolite w Warszawie 1815-1830, Warszawa, DiG 1999

274

Karpus Z., Chełmża w dwudziestoleciu międzywojennym (1920-1939), Dzieje Chełmży, pod red. M. Wojciechowskiego, Chełmża 1994

275

Karuga W., Organizacja Polskiego Komisariatu Plebiscytowego dla Górnego Śląska, Opole 1966

276

Karwacki W. L., Walka o władzę w Łodzi 1918-1919, Łódź 1962

277

Kaszuba E., System propagandy państwowej obozu rządzącego w Polsce w latach 1926-1939, Toruń 2004

278

Katowice w 136. rocznicę uzyskania praw miejskich, Red./oprac.: Antoni Barciak, Katowice 2002

279

Katyń, Starobielsk, Ostaszków, Kozielsk (najnowsze dokumenty NKWD), tł. J. Bielecki i in., Paris 1990

280

Katyń. Dokumenty zbrodni. T. 1-2, red. Materski W. i in., Warszawa 1998

281

Kawalec Krzysztof, Wizje ustroju państwa w polskiej myśli politycznej lat 1918-1939. Ze studiów nad dziejami polskiej myśli politycznej, wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996

282

Kawecka K., Niezależna Socjalistyczna Partia Pracy 1921-1937, Warszawa 1969

283

Kawski T., Ludność żydowska na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w okresie międzywojennym (1918-1939), [w:] Byli wśród nas. Żydzi we Włocławku oraz na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej, pod red. M. Krajewskiego, Włocławek 2001, s. 57-102

284

Kayzer Bernard, Historia służb policyjnych na ziemiach polskich. Szczytno 1995

285

Kayzer Bernard, Instytucje policyjne w służbie narodu polskiego w dobie jednoczenia Śląska Cieszyńskiego z Rzeczypospolitą [w:] 80 lat w służbie państwa i narodu. Materiały pokonferencyjne, pod red. T. Frączka, Szczytno 2001

286

Kayzer Bernard, Kształcenie oficerów Policji Województwa Śląskiego, [w:] Policyjne szkolnictwo oficerskie w latach 1919-2000. Zarys problematyki, pod red. P. Majera i Z. Siemaka, Szczytno 2000

287

Kayzer Bernard, Majer Piotr, Siemak Zbigniew, Historia służb policyjnych na ziemiach polskich, Szczytno 1995

288

Kayzer Bernard, Mobilizacja i działania Policji Województwa Śląskiego w okresie zagrożenia wojennego 1939 roku, [w:] Polski wrzesień 1939 r. – wojna na dwa fronty, pod red. H. Stańczyka, Piotrków Trybunalski 2000, s. 197-203

289

Kayzer Bernard, Policja Województwa Śląskiego w latach 1920-1926, praca doktorska obroniona na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku 1994

290

Kayzer Bernard, Policja województwa śląskiego w latach 1922-1939 (zagadnienia organizacyjne), [w:] Województwo śląskie (1922-1939). Zarys monograficzny, pod red. F. Serafina, Katowice 1996

291

Kayzer Bernard, Policja Województwa Śląskiego. Z dziejów służby bezpieczeństwa  i porządku publicznego w autonomicznym województwie śląskim w latach 1922-1939 (maszynopis na prawach rękopisu)

292

Kayzer Bernard, Specyfika policji województwa śląskiego w strukturze aparatu państwowego Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Rola i miejsce Górnego Śląska w Drugiej Rzeczypospolitej. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w dniach 15-16 czerwca 1992 r. w 70-tą rocznicę przyłączenia części odzyskanego Górnego Śląska do Macierzy, pod red. M. W. Wanatowicz, Bytom, Katowice 1995

293

Kayzer Bernard, Wyższe kadry policyjne na ziemiach polskich w latach zaborów,[w:] Policyjne szkolnictwo oficerskie w latach 1919-2000. Zarys problematyki, pod red. P. Majera. i Z. Siemaka, Szczytno 2000

294

Kępski J., Życie polityczne i walka klasowa, [w:] Świętochłowice, pod red. A. Szefera, Katowice 1970

295

Kieloch T., Udział Włocławka w walkach o niepodległość w latach 1794-1918, [w:] Włocławek. Dzieje miasta, pod red. J. Staszewskiego, 1.1, Od początków do 1918 roku, Włocławek 1999, s. 624-688

296

Kierska Halina, Kędy kazachski step… Dziennik deportowanej 1939-1946, Wrocław 1996

297

Kijak Jacek, Hełmy Wojska Polskiego 1917-1991, Warszawa 1993

298

Kirchamayer Jerzy, Powstanie Warszawskie, Warszawa 1959

299

Klatfkowski Alfons, Okupacja niemiecka w Polsce w świetle prawa narodów, Poznań 1946

300

Kmiecik Tadeusz, Pomorze w systemie obrony Polski w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej, Wyd. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, 2004

301

Kochanowski Jerzy, Zapomniany prezydent… Życie i działalność Ignacego Boernera 1875-1933, Warszawa 1993

302

Koczur T., Powstańcy w policji plebiscytowej, [w:] Pamiętniki powstańców śląskich, red. R. Pitera-Ratepi, t. 1, Katowice 1957, s. 154

303

Kolbuszewski J., Kresy, Wrocław 1995

304

Kołodziejska Daria, Obóz w Ostaszkowie [w:] Lista ostaszkowska. Studia i materiały, pod red. A. Misiuka, Szczytno 1993

305

Kołodziejska Daria, Policja Państwowa w wojnie polsko-bolszewickiej, [w:] Lista ostaszkowska. Studia i materiały, pod red. A. Misiuka, Szczytno 1993

306

Komendanci Główni Policji Państwowej 1919-1939, Red./oprac.: Krzysztof Filipow, Muzeum Wojska, Białystok 1997

307

Komunikaty Dowództwa Głównego Gwardii i Armii Ludowej, Warszawa 1959

308

Konar J., Strajk w Zakładach Żyrardowskich w 1926 r. [w:] Z dziejów walk masowych klasy robotniczej w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1964, s. 47-114

309

Konigsberg Wojciech, Droga Ponurego. Rys biograficzny majora Jana Piwnika, Wydawnictwo Rytm, 2011

310

Konon Tadeusz, Pamięci mego Ojca Wincentego Konona – starszego przodownika Policji Państwowej, maszynopis

311

Konstankiewicz Andrzej, Broń strzelecka i sprzęt artyleryjski formacji polskich i Wojska Polskiego w latach 1914-1939, Lublin 2003

312

Konstankiewicz Andrzej, Broń strzelecka Wojska Polskiego 1918 – 39, Warszawa 1986

313

Kopczyk Henryk, Niemiecka działalność wywiadowcza na Pomorzu 1920-1933, Gdańsk 1970

314

Kordian Józef Zamorski, Dzienniki (1930-1938), oprac. Robert Litwiński, Marek Sioma, Warszawa 2011

315

Korpus Ochrony Pogranicza. W 70 rocznicę powołania [1924-1994]. Materiały z konferencji popularnonaukowej, Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Kętrzyn 15-16.11.1994, Red./oprac.: Lecha Grochowskiego, Kętrzyn 1995

316

Kossecki Józef, Tajemnice mafii politycznych, Warszawa 1978

317

Kościański Zdzisław, O tych Wielkopolanach nie wolno było pamiętać, Opalenica 2008

318

Kotarski Marian, Policyjna historia. Policyjne życiorysy, Częstochowa, Komenda Wojewódzka Policji, 1998

319

Kowalski J., Komunistyczna Partia Polski 1935-1938, Warszawa 1975

320

Kowalski J., Trudne lata. Problemy rozwoju polskiego ruchu robotniczego 1929-1935, Warszawa 1966

321

Kozaczuk Władysław, Bitwa o tajemnice. Służby wywiadowcze Polski i Rzeszy Niemieckiej 1922 -1939, Warszawa 1975

322

Kozyra Waldemar, Urząd Wojewódzki w Lublinie w latach 1919-1939, Lublin 1999

323

KPP uchwały i rezolucje, t. I-II, Warszawa 1963, 1965

324

Kracik J., Rożek M., Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie, Kraków 1986

325

Kraiński I., Pekról J., 14 Pułk Piechoty, Warszawa 1992

326

Krajewski Kazimierz, Zagadnienia bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości w Nowogródzkim Okręgu AK, [w:] Organy bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości polskiego państwa podziemnego, Warszawa 2005

327

Krajewski M., Dobrzyński słownik biograficzny. Ludzie europejskiego regionu, Włocławek 2002

328

Krasnodębski Tadeusz Stefan, Policjant konspiratorem: szesnaście lat na muszce Gestapo i bezpieki, 2008

329

Krauze-Jaworska H., Zarys historii Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych 1918-1939, Warszawa 1968

330

Krawczyk E., Demobilizacja i pokojowa organizacja Wojska Polskiego w latach 1920-1921, Warszawa 1971

331

Krukowski S., Geneza konstytucji marcowej z 17.03.1921 r., Warszawa 1976

332

Krupiński Jerzy, Kaczyńska Elżbieta, Ochrana: carska policja polityczna, Warszawa, 1993

333

Krupiński Jerzy, Na tropie Górnoślązaków: akcje policji pruskiej w latach 1902-1910, Kraków 1981

334

Krzemień L., Związek Młodzieży Komunistycznej. Pierwsze dziesięciolecie (1918-1928), Warszawa 1972

335

Krzemiński Zdzisław, Adwokatura polska w okresie okupacji hitlerowskiej, Palestra, t. II, 1976

336

Krzykała S., Rady Delegatów na Lubelszczyźnie 1918-1919, Lublin 1962

337

Krzykała S., Rady Delegatów na Lubelszczyźnie 1918-1920, Lublin 1968

338

Krzykała S., Walka o prawa dla robotników rolnych. [w:] Dzieje Związku Zawodowego Pracowników Rolnych 1919—1969, Warszawa 1969

339

Krzykała S., Z dziejów KPP na Lubelszczyźnie 1918—1923, Lublin 1961

340

Krzyżanowski A., Dzieje Polski, Paryż 1973

341

Krzyżanowski J., Katyń w literaturze, Lublin 1995

342

Księga Jubileuszowa Muzeum Wojska 1968-1998, Red./oprac.: Elżbieta Łagunionok, Białystok, Muzeum Wojska, 1999

343

Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa i innych miejscowości Polski południowej 1940-1944,1.1, pod red. F. Pipera i I. Strzeleckiej, Warszawa-Oświęcim 2002

344

Kubiak S., Lejman Stanisław, [w:] Włocławski słownik biograficzny, t. II, pod red. S. Kunikowskiego, Włocławek 2005, s. 102-104

345

Kucner A., Źródła do historii odbudowy państwa polskiego z lat 1919-1924. Sprawozdanie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, t. 21, 1957

346

Kudliński T., Młodości mojej stolica, Kraków-Wrocław 1984

347

Kukiel Marian, Dzieje Polski porozbiorowej 1795-1921, Londyn 1961

348

Kula Henryk, Polska straż graniczna w latach 1928-1939, Warszawa, Bellona 1994

349

Kula W., Rozważania o historii, Warszawa 1958

350

Kulski Julian, Zarząd Miejski Warszawy 1939-1944, Warszawa 1964

351

Kunicki Aleksander, Cichy front. Ze wspomnień oficera wywiadu dywersyjnego dyspozycyjnych oddziałów Kedywu KG AK, Warszawa 1969

352

Kurkowska-Budzan M., Historia zwykłych ludzi. Współczesna angielska historiografia dziejów społecznych, Kraków 2003

353

Kurta Henryk, Interpol, Warszawa 1976

354

Kutta Janusz, Organizacja i działalność służby bezpieczeństwa w Chojnicach w latach 1918-1926, [w:] Instytucje porządku publicznego na terenie powiatu chojnickiego w Drugiej Rzeczypospolitej, Chojnice 2005

355

Kutta Janusz, Policja w Polsce Odrodzonej. Wielkopolska i Pomorze 1918-1922. Geneza – organizacja – funkcjonowanie, Bydgoszcz 1994

356

Kutta Janusz, Prezydenci miasta Bydgoszczy 1920-1939, Bydgoszcz 1991

357

Kutta Janusz, Separatyzm i dzielnicowość w Wielkopolsce i na Pomorzu w latach 1918-1926, Warszawa 1979, maszyn, pracy doktorskiej w archiwum Instytut Historii PAN w Warszawie

358

Kutta Janusz, Siemiątkowski-Jastrzębiec Bolesław Jan (1878-1928) [w:] Bydgoski słownik biograficzny t. 4, Bydgoszcz 1997, s. 93-94

359

Kutta Janusz, Śliwiński Bernard Stanisław (1883-1941), [w:] Bydgoski słownik biograficzny t. 2, Bydgoszcz 1995, s. 139-142

360

Lagzi I., Droga żołnierza polskiego przez węgierską granicę w latach 1939-1941, Poznań 1987

361

Landau Ludwik, Kronika lat wojny i okupacji, t. I-III, Warszawa 1962-1963

362

Landau Zbigniew, Tomaszewski Jerzy, Gospodarka Polski międzywojennej, t. I 1918-1923, Warszawa 1967, t. II 1924-1929, Warszawa 1971

363

Landau Zbigniew, Tomaszewski Jerzy, Robotnicy przemysłowi w Polsce. Materialne warunki bytu 1918—1939, Warszawa 1971

364

Landau Zbigniew, Tomaszewski Jerzy, Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939″. Książka i Wiedza 1999

365

Lange J., Organizacja Straży (Ludowej) i jej udział w Powstaniu Wielkopolskim, [w:] Powstanie Wielkopolskie 1918- 1919. Wybór źródeł, wybór i opracowanie A. Czubiński i B. Polak, Poznań 1983, s. 372-373

366

Lato S., Ruch ludowy a Centrolew, Warszawa 1964

367

Lebedeva Natalia, Katyń. Zbrodnia przeciwko ludzkości, tł. K. Bidakowski, Warszawa 1998

368

Leinwald Artur, Pogotowie Bojowe i Milicja Ludowa 1917-1919, KiW, Warszawa 1972

369

Leksykon policyjny, pod red. Grażyny Kędzierskiej i Wiesława Pływaczewskiego, Szczytno 2001

370

Leśnodorski Bogusław, Ajnenkiel Andrzej, Rostocki Władysław, Historia ustroju Polski (1764-1939), Warszawa 1974

371

Lewandowski J., Królestwo Polskie pod okupacją austriacką 1914-1918, Warszawa 1980

372

Lewandowski J., Organizacja austriacko-węgierskiej administracji okupacyjnej w Królestwie w latach 1914–1918. Maszynopis – biblioteka UMCS w Lublinie

373

Lewandowski W., Udział Wielkopolski w odbudowie RP w latach 1918-1919, Poznań 1939

374

Lewek Mateusz, Historia służb porządku publicznego na Ziemi Kępińskiej w latach 1919-2009, Kępno 2009

375

Lipski Jan Józef, Warszawscy «Pustelnicy i Bywalscy». tom 2. Felietoniści i kronikarze 1900-1939, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973

376

Lista Ostaszkowska . Spis polskich policjantów i funkcjonariuszy służb granicznych zamordowanych i zaginionych po 1 września 1939, pod red. Andrzeja Misiuka, Szczytno, Wyd. WSPol 1993

377

Litwiński Robert, Funkcjonariusze Policji Państwowej pod radziecką okupacją na północno-wschodnich terenach II Rzeczypospolitej, [w:] Polacy – Żydzi – Białorusini – Litwini na północno-wschodnich ziemiach Polski a władza radziecka (1939-1944). W kręgu mitów i stereotypów, pod red. A. Gnatowskiego i D. Boćkowskiego, Białystok 2005, s. 159-175

378

Litwiński Robert, Korpus policji w II Rzeczypospolitej. Służba i życie prywatne, wyd. UMCS, Lublin 2007

379

Litwiński Robert, Losy rodzin polskich policjantów pod radziecką okupacją (1939-1941), [w:] Historia i Bibliologia, pod red. J. Farysia i M. Szczerbińskiego, Gorzów Wlkp. 2005, s. 23-35

380

Litwiński Robert, O polską policję. Koncepcje organizacji bezpieczeństwa publicznego na ziemiach polskich w czasie Wielkiej Wojny, [w:] Lata Wielkiej Wojny. Dojrzewanie do niepodległości 1914-1918, pod red. D. Grinberga, J. Snopko, G. Zackiewicza, Białystok 2007, s. 244-258

381

Litwiński Robert, Organy bezpieczeństwa publicznego w polskiej myśli politycznej w latach 1914-1939, [w:] Dziedzictwo Andrzeja Frycza Modrzewskiego w myśli humanistycznej i politycznej, t. 1, pod red. J. Kukulskiego, Toruń 2004, s. 325-341

382

Litwiński Robert, Plany zabezpieczenia Centralnego Okręgu Przemysłowego przez Policję Państwową, [w:] Centralny Okręg Przemysłowy. Infrastruktura – Produkcja – Procesy miastotwórcze, pod red. S. Piątkowskiego, Radom 2005, s. 17-25

383

Litwiński Robert, Policja Państwowa na Tarnopolszczyźnie w latach 1921-1939, [w:] Od Straży Obywatelskich do Policji. Służby porządkowe na ziemiach polskich w XX wieku, pod red. R. Łaszewskiego i B. Sprengla, Włocławek 2007, s. 75-87

384

Litwiński Robert, Policja Państwowa w Małopolsce Wschodniej. Organizacja i wpływ na jej losy działań wojennych w 1939 roku, [w:] Ykpaïна-Польща: yроки Дрyгої світової війни, Тернопіль 2004, s. 43-57

385

Litwiński Robert, Policja Państwowa w województwie lubelskim w latach 1919-1939, wyd. UMCS Lublin 2001

386

Litwiński Robert, Policyjne sprawozdania sytuacyjne jako źródło do historii II Rzeczypospolitej, [w:] Tekst źródła – krytyka – interpretacja, pod red. B. Trelińskiej, Warszawa 2005, s. 459-466

387

Litwiński Robert, Skutki przewrotu majowego w polskiej policji – wybrane aspekty, [w:] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, pod red. M. Siomy, Lublin 2007, s. 389-403

388

Litwiński Robert, Służba graniczna Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego w II Rzeczypospolitej – zarys problematyki, [w:] Dzieje organizacji polskich formacji ochrony granic, pod red. A. Gosławskiej-Hrychorczuk, Kętrzyn 2007, s. 107-128

389

Litwiński Robert, W służbie państwa i obywateli. Wzorzec osobowy policjanta w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku, pod red. E.J. Kryńskiej, t. 2, Białystok 2006, s. 235-245

390

Litwiński Robert, Więzienie karno-śledcze na Zamku Lubelskim w II Rzeczypospolitej, [w:] Z dziejów więzienia w Lublinie, pod red. T. Radzika, Lublin 2007, s. 109-131

391

Litwiński Robert, Wpływ warunków pracy na zdrowotność policjantów w II Rzeczypospolitej, [w:] Z dziejów zdrowia publicznego, pod red. J. Nosko, Łódź 2006, s. 307-327

392

Litwiński Robert, Współpraca Policji Państwowej z Oddziałem II Sztabu Generalnego w zwalczaniu działalności antypaństwowej w II RP, [w:] Polski wywiad wojskowy 1918-1945, pod red. P. Kołakowskiego i A. Pepłońskiego, Toruń 2006, s. 357-379

393

Litwiński Robert, Zadania Policji Państwowej w województwie białostockim w latach 1919 – 1939, [w:] Polska i jej wschodni sąsiedzi. Studia i materiały, red. nauk. H. Konopka, D. Boćkowski, Białystok 2004, s. 197-214

394

Losy policjantów polskich po 1 września 1939. Studia i materiały, Red./oprac.: Piotr Majer, Andrzej Misiuk, Szczytno, Wyd. WSPol 1994

395

Losy polskich policjantów aresztowanych przez NKWD po 17 września 1939 r. Katowice, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2006

396

Lubelska lista katyńska, oprac. Winiarz A., Lublin 1997

397

Łabuszewski Tomasz, Wybrane aspekty bezpieczeństwa na przykładzie Inspektoratu Podlaskiego AK (Obwodu Wysokie Mazowieckie),  [w:] Organy bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości polskiego państwa podziemnego, Warszawa 2005

398

Łapiński-Nilski S., Kron S., Listopad we Lwowie (1918 r.), Łapy-Białystok 1993

399

Łappo H., Z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, Londyn 1992

400

Łasut Marcin, Jan Sikora. Historia starszego przodownika Policji Województwa Śląskiego

401

Ławnik Józef, Płace robotników przemysłowych w Warszawie w latach dwudziestych, [w;] Polska klasa robotnicza, t. II, Warszawa 1971

402

Ławnik Józef, Policja Państwowa a klasa robotnicza w Polsce w latach 1918–1939, Lublin 1978

403

Ławnik Józef, Położenie klasy robotniczej Warszawy w latach 1926-1929, Warszawa 1972

404

Łęczycki F., W Galicji Wschodniej i Związku Proletariatu Miast i Wsi. [w:] Komuniści. Wspomnienia o Komunistycznej Partii Polski, Warszawa 1969

405

Łojek Jerzy [Jerzewski L. – pseud.], Dzieje sprawy Katynia, Białystok 1989

406

Łojek Jerzy, Myśliński Jerzy, Władyka Wiesław, Dzieje prasy polskiej, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1988

407

Łossowski Piotr, Historia dyplomacji polskiej 1918 – 1939, Warszawa 1995

408

Łoza Stanisław , Czy wiesz kto to jest? Uzupełnienia i sprostowania, Warszawa 1984

409

Łuczak Czesław, Kraj Warty 1939-1945. Studium historyczno-gospodarcze okupacji hitlerowskiej, Poznań 1972

410

Łuczak Czesław, Pod niemieckim jarzmem (Kraj Warty 1939-1945), Poznań 1996

411

Łuczak Czesław, Polityka ludnościowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec w okupowanej Polsce, Poznań 1979

412

Maciejewski T., Historia administracji, Warszawa 2002

413

Madajczyk Czesław, Dramat katyński, Warszawa 1989

414

Madajczyk Czesław, Generalna Gubernia w planach hitlerowskich, Warszawa 1961

415

Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. I – II, Warszawa 1970

416

Magnuski J., Samochody pancerne Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 1993

417

Majchrowski J.M., Pierwsza kompania kadrowa. Portret oddziału, Kraków 2002

418

Majer Piotr, Geneza policji państwowej, [w:] Rok 1918. Odrodzona Polska w nowej Europie, pod red. Andrzeja Ajnenkiela, Warszawa 1999

419

Majer Piotr, Historiografia i stan badań nad dziejami aparatu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wojsk wewnętrznych, Warszawa 1984

420

Majer Piotr, Milicja Obywatelska 1944-1957. Geneza, organizacja, działalność, miejsce w aparacie władzy, Olsztyn 2004

421

Majer Piotr, Milicja Obywatelska w systemie organów władzy PRL, Toruń 2003

422

Majer Piotr, Misiuk Andrzej (red.), Ostaszków, Twer, Miednoje. Zbrodnia przypomniana, Szczytno 2000

423

Majer Piotr, Misiuk Andrzej, Losy policjantów polskich po 1 września 1939, studia i materiały, wyd. Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 1996

424

Majer Piotr, Ustawy polskiej policji (1791-1990). Źródła z komentarzem, Szczytno 2007

425

Majowy zamach stanu w świetle dokumentów wywiadu, dyplomacji i organów bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej, Kołakowski Piotr, Pepłoński Andrzej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2008

426

Makowski E., Kształtowanie się stosunków społeczno-politycznych w Wielkopolsce w latach 1926-1939, Poznań 1979

427

Malec Jerzy, Malec Dorota, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2000

428

Małecki A., Julian B. Lange, [w:] Wielkopolski słownik biograficzny, Poznań 1981, s. 405

429

Mańkowski Zygmunt, Lublin w latach wojny i okupacji 1939 -1944, w: Lublin 1317 -1967, Lublin 1967

430

Mańkowski Zygmunt, Między Wisłą a Bugiem 1939 -1944. Studium o polityce okupanta i postawach społecznych, Lublin 1978

431

Marczuk J., Rada Miejska i magistrat Lublina 1918-1939, Lublin 1984

432

Mark Bernard, Walka i zagłada Żydów, Warszawa 1958

433

Marszalec Janusz, Koncepcje zapewnienia porządku publicznego przez służby i agendy Polskiego Państwa Podziemnego podczas okupacji i planowanego powstania zbrojnego oraz po wywalczeniu niepodległości, [w:] Organy bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości polskiego państwa podziemnego, Warszawa 2005

434

Marszałkowski Tomasz, Zamieszki, ekscesy i demonstracje w Krakowie 1918-1939, Kraków 1996

435

Martyrologia Policjantów Województwa Poznańskiego II RP, red. Zenona Smolarka, Andrzeja Borowskiego, Wyd. WSPol 2010

436

Masewicz W., Położenie prawne związków zawodowych, Warszawa 1972

437

Masterman John, Brytyjski system podwójnych agentów 1939 -1945, Warszawa 1973

438

Materniak-Pawlowska M., Ustrój sądownictwa powszechnego w II Rzeczypospolitej, Poznań 2003

439

Matura Jan, Historia Polic od czasów najstarszego osadnictwa do II wojny światowej, wyd. 2 popr., Police, Drukarnia Cyfrowa Hogben, 2002

440

Matusak Piotr, Ruch oporu na ziemi opatowsko-sandomierskiej w latach 1939 – 1945, Warszawa 1976

441

Matusiak-Malinowska L., Akcje samorządowców Warszawy u latach 1935-1936. [w:] Z dziejów walk masowych klasy robotniczej w Polsce w latach 1919-1939, Warszawa 1964, s. 181-242

442

Matwijowski K., Studia wschodnie, (praca zbiorowa pod redakcją M. K.), Wrocław 1993

443

Mazowsze w dwudziestoleciu międzywojennym (w granicach województwa warszawskiego), red. Stawarz Andrzej, Mazowieckie Towarzystwo Kultury, Warszawa 1998

444

Mazur G., Zamach na marszałka Józefa Piłsudskiego, [w:] Losy Polaków pośród swoich i obcych, pod red. T. Radzika i R. Litwińskiego, Lublin 2005, s. 407-417

445

Mączyński Marek, Doświadczenia Policji Państwowej z zakresu podległości władzom administracji ogólnej w latach 1919-1926, [w:] Bezpieczny obywatel – bezpieczne państwo, pod red. J. Widackiego i J. Czapskiej, Lublin 1998, s. 131-156

446

Mączyński Marek, Policja Państwowa w II Rzeczypospolitej. Organizacyjno-prawne podstawy funkcjonowania, Kraków 1997

447

Meglicka M., Warszawa — krajowe centrum wydawnicze KPP [w:] Warszawa II Rzeczypospolitej 1918—1939, z. 4, Warszawa 1972, s. 223—244

448

Meller D., Nehring Stanisław, Słownik biograficzny Chełmży i okolic, Toruń 2001

449

Meller D., Szydzik Józef, proboszcz chełmżyński, Słownik biograficzny Chełmży i okolic, z. 1, pod. red. D. Mellera, Toruń 2001

450

Michalak Marek, Stanisław Skotnicki: życiorys służbą pisany, 1997

451

Michalczyk R. T., Z Włocławka do Wrocławia 1900-1950, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976

452

Michalski Ryszard, Obraz bolszewizmu i Rosji Sowieckiej na tamach polskiej prasy pomorskiej w latach 1917-1939, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

453

Michalski Ryszard, System wartości na łamach polskiej prasy pomorskiej w latach 1870-1939 oraz 1945-1980, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1998

454

Miednoje: Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego. T. 1, A-Ł / [oprac. zespół Zuzanna Gajowniczek, Bernadetta Gronek, Bernard Kayzer ; przy współpr. Krystiana Bedyńskiego, Wandy Chudzik ; pod kierunkiem Grzegorza Jakubowskiego]. Warszawa, 2006

455

Miednoje: Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego. T. 2, M-Ż / [oprac. zespół Zuzanna Gajowniczek, Bernadetta Gronek, Bernard Kayzer ; przy współpr. Krystiana Bedyńskiego, Wandy Chudzik ; pod kierunkiem Grzegorza Jakubowskiego]. Warszawa, 2006

456

Miednoje: polski cmentarz wojenny, oprac. ROPWiM, 2000

457

Mielczarek Tomasz, Od «Monitora» do «Gońca reklamowego», dzieje prasy częstochowskiej (1769-1994), Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce 1996

458

Mierzwiński Zbigniew, Generałowie II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Polonia, Warszawa 1990

459

Mietz A., Pakulski J., Pawlak M., Wpisani w dzieje Chodcza, Chodecz-Włocławek 1989

460

Mięsowicz Kazimierz, Moje wspomnienia – tom IV [w:] Dzieje Podkarpacia t. 6, Krosno 2001/2002, s. 93-269

461

Mięsowicz Kazimierz, Obrona Dylągowej [w:] Dzieje Podkarpacia t. 6, Krosno 2001/2002, s. 271-299

462

Mikitin Janusz, Katowicka policja na przełomie dziejów, Katowice, 2009

463

Mikitin Janusz, Policja w Rudzie Śląskiej w latach 1922-1939, http://www.policja.katowice.pl/rejon/rudas/sybsites/historia.htm

464

Mikitin Janusz, Szkolnictwo policyjne w województwie śląskim w okresie międzywojennym, Uniwersytet Śląski 2007, rozprawa doktorska

465

Mikitin Janusz, Tradycje Policji, Wyd. Szkoły Policji w Katowicach 2004

466

Mikitin Janusz, Z historii szkolnictwa policyjnego na Śląsku: Szkoła Policji w Świętochłowicach w latach 1922-1926, Katowice 2003

467

Mikke Stanisław, Śpij, mężny w Katyniu, Charkowie i Miednoje, Warszawa 1998

468

Mikołajczak E., Buresch Walter, [w:] Inowrocławski słownik biograficzny, z. I, Inowrocław 1991

469

Mikos S., Działalność Komisariatu Generalnego RP w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939, Warszawa 1971

470

Mikulski Teofil, Biogramy jeńców: Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków, Ukraina, Zaginieni, Wrocław, 1999

471

Miscellanea historico-iuridica bialostocensia, Red./oprac.: Piotra Fiedorczyka i Andrzeja Nowakowskiego, Warszawa 1995

472

Miscellanea iuridico historica. In memoriam Irena Kwiatkowska-Malinowska, Red./oprac.: Andrzej Nowakowski, Białystok, Prawo i Praktyka Gospodarcza 1999

473

Misiuk Andrzej, (red.), Lista Ostaszkowska. Spis polskich policjantów i funkcjonariuszy służb granicznych zamordowanych i zaginionych po 1 września 1939 roku, Szczytno 1993

474

Misiuk Andrzej, Administracja spraw wewnętrznych w Polsce: (od połowy XVIII wieku do współczesności), Olsztyn, 2005

475

Misiuk Andrzej, Historia policji w Polsce. Od X wieku do współczesności, Warszawa 2008

476

Misiuk Andrzej, Historia Policji. Skrypt dla studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 1997

477

Misiuk Andrzej, Instytucje policyjne w Polsce. Zarys dziejów. Od X wieku do współczesności, Szczytno 2006

478

Misiuk Andrzej, Od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Posterunku Policji Państwowej: dzieje ustroju organów policyjnych i administracyjnych w II RP w latach 1919-1926, 1988

479

Misiuk Andrzej, Organizacja instytucji policyjnych na ziemiach polskich w latach 1918-1926, rozprawa doktorska, UMK Toruń

480

Misiuk Andrzej, Pepłoński Andrzej, Organizacja instytucji policyjnych w II Rzeczypospolitej 1918-1926, wybór źródeł i dokumentów, wydawnictwo WSPol, Szczytno 1994

481

Misiuk Andrzej, Policja Państwowa 1919-1939. Powstanie, organizacja, kierunki działania, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1996

482

Misiuk Andrzej, Policja w kampanii wrześniowej. Raport Komendanta Głównego Policji Państwowej z 9 listopada 1939 r., [w:] Losy policjantów polskich po 1 września 1939 r., pod red. P. Majera i A. Misiuka, Szczytno 1994

483

Misiuk Andrzej, Rola policji w kształtowaniu państwowości polskiej po I wojnie światowej, [w:] Udział Policji w wojnie polsko-radzieckiej 1919-1920, pod red. A. Misiuka, Szczytno 1999, s. 8-17

484

Misiuk Andrzej, Służby specjalne w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1998

485

Mniejszości narodowe i wyznaniowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939. Zbiór studiów, Red./oprac.: Zbigniew Karpus i Waldemar Rezmer, Toruń 2001

486

Molenda Jan, Piłsudczycy a Narodowi Demokraci 1908-1918, Warszawa 1980, s. 425-426

487

Mord w Katyniu. Informacja, Wydział Informacji Politycznej KW PZPR, Szczecin 1984

488

Moszyński A. (oprac.), Lista katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk i zaginieni w Rosji Sowieckiej, Warszawa 1989

489

Moś W.B., Wojsko Polskie i organizacje paramilitarne na Śląsku w latach 1922-1939, Katowice, Bytom 1997

490

Mój ojciec. Cz. 2, Red./oprac.: Stanisław Maria Jankowski, Kraków 1995

491

Mroczka L., Prekursorzy Czerwonej Pomocy w Łodzi, Studia i materiały do dziejów Łodzi i okręgu łódzkiego, Łódź 1974

492

Mrozek Z., Polski ruch teatralny na Kujawach (do roku 1939), Bydgoszcz 1976

493

Musioł Józef, Sądy polowe w III powstaniu śląskim, Katowice 1978

494

Musioł Józef, Temida w III powstaniu śląskim, Katowice 2001

495

Myśliński Jerzy, Ślisz Andrzej, Z dziejów polskiej prasy robotniczej 1879-1948, PWN Warszawa 1983

496

Na rozstajach dróg. Gdańsk między Niemcami a Polską (1920-1939). Zbiór studiów

497

Nałęcz D., Zawód dziennikarza w Polsce 1918-1939, Warszawa-Łódź 1982

498

Nałęcz Tomasz, Polska Organizacja Wojskowa 1914-1918, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1984

499

Nasiłowska Anna, Trzydziestolecie 1914-1944, Mała Historia Literatury Polskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997

500

Naumiuk Jan, Polska Partia Robotnicza na Kielecczyźnie, Warszawa 1976

501

Nawrocki Stanisław, Policja hitlerowska w tzw. Kraju Warty w latach 1939-1945, Poznań, Instytut Zachodni, 1970

502

Nazar R., Skąpska I., Spanily A. (red.), Pisane miłością. Losy wdów katyńskich, Pelplin 1999

503

Naznaczeni piętnem Ostaszkowa. Wykazy jeńców obozu ostaszkowskiego i ich rodzin, pod red. Grzegorza Jakubowskiego, Władimira Korotajewa, Władimira Kuzielenkowa oraz Jędrzeja Tucholskiego, 2000

504

Neufeld J., Kuck I., Tessin G., Zur Geschichte der Ordnungspolizei 1936 -1945, Schriften des Bundesarchivs, Koblenz 1957

505

Niemcy w opinii własnej i świata, Red./oprac.: Joachim Glensk, Poznań, Inst. Zachodni, 1994

506

Notkowski A., Prasa w systemie propagandy rządowej w Polsce (1926-1939). Studium techniki władzy, Warszawa-Łódź 1987

507

Notkowski Andrzej, Pod znakiem trzech strzał – Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1918-1939, Wydawnictwo Edukacyjne 1997

508

Nowak Czesław, Syrek Wiesław, Wstęp do wspomnień Kazimierza Mięsowicza, [w:] Dzieje Podkarpacia t. 6, Krosno 2001/2002, s. 83-92

509

Nowak Z., Szkoła policyjna w Mostach Wielkich – obrazy przywołane z pamięci, [w:] Szkolnictwo policyjne w latach 1918-1954. Materiały z sympozjum naukowego, Słupsk 1996

510

O’Malley Owen, Raporty katyńskie ambasadora O’Malley’a, Kraków 1981

511

Od Naganta do Czaka, (materiały pomocnicze), oprac. Waldemar Ciechanowicz, Lech Pelkowski, Szkoła Policji w Słupsku. Zakład Wyszkolenia i Doskonalenia Strzeleckiego Policji. Słupsk, 1999

512

Od straży obywatelskich do policji : służby porządkowe na ziemiach polskich w XX wieku, pod red. Ryszarda Łaszewskiego, Bolesława Sprengla; Włocławek, 2007

513

Od Zaolzia po Jaworzynę – rewindykacje graniczne jesienią 1938 r. Materiały z seminarium naukowego zorganizowanego w 60. rocznicę powrotu Zaolzia i Jaworzyny do Polski, Nowy Targ, 27 listopada 2003 r, Red./oprac.: Robert Kowalski, Nowy Targ 2004

514

Okupacja i ruch oporu w Dzienniku Hansa Franka 1939-1945, t. I i II, Warszawa 1970

515

Olchowicz Konrad, Ćwierć wieku z.. Kurierem Warszawskim 1914- 1939, Wydawnictwo Literackie Kraków

516

Olejniczak A., Żydzi w powiecie włocławskim w okresie międzywojennym (1918-1939), Włocławek 2000

517

Olszewski Stanisław, Leszek, Zaprószyć serce tęsknotą: opowieści rodzinne; [red. nacz. Adam Mazurek]. Warszawa 2006

518

Organizacja instytucji policyjnych w II Rzeczypospolitej 1918-1926 . Wybór źródeł i dokumentów, Red./oprac.: Andrzej Misiuk, Andrzej Pepłoński, Szczytno 1992

519

Organy bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego, Red./oprac.: Waldemar Grabowski, Warszawa, IPN. KŚZpNP 2005

520

Orlicki Józef, Szkice z dziejów stosunków polsko-żydowskich 1918 -1948, Szczecin 1983

521

Orłowska E., „133″ [w:] KPP wspomnienia z pola walki, Warszawa 1951

522

Ostaszków – Twer – Miednoje. Losy policjantów województwa poznańskiego II RP, Poznań 2010

523

Ostaszków, Twer, Miednoje . Zbrodnia przypomniana, praca zbior. pod red. Piotra Majera i Andrzeja Misiuka, Szczytno, Wyd. Wyższej Szkoły Policji 2000

524

Ostatnia droga, Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Białymstoku, Białystok 1998

525

Osterloff W., Żróbik W., Od Aten do Montrealu. Wyniki Letnich Igrzysk Olimpijskich 1896-1976, Warszawa 1977

526

Paczkowski A., Prasa polska w latach 1918-1939, Warszawa 1980

527

Paczkowski Andrzej, Prasa codzienna Warszawy w latach 1918-1939, Państwowy Instytut Wydawniczy 1983

528

Paleolog Stanisława,. [n.d.] The women police of Poland (1925 to 1939), London, The Association for Moral and Social Hygiene 1957

529

Pamiętnik starosty powiatu zamojskiego, [w:] Zamojszczyzna iv walce z Niemcami 1939-1944, pod. red. Klukowskiego Z., Zamość 1946

530

Papierzyńska-Turek M., Kwestia ukraińska w Sejmie polskim w latach 1922-1926, Kraków 1979

531

Paul Allen, Katyń. Stalinowska masakra i tryumf prawdy, tł. i oprac. red. Z. Kunert, Warszawa 2006

532

Pawlak M., Oświata i szkolnictwo w latach 1918-1939, [w:] Włocławek. Dzieje miasta, pod red. J. Staszewskiego, t. II, Lata 1918-1998, Włocławek 2001, s. 141-169

533

Pawlak M., Z dziejów kształcenia nauczycieli we Włocławku, Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, seria C, Włocławek 1980, s. 193-234

534

Pawlicki Zbigniew, W kręgu wielkiej tragedii, Warszawa 1970

535

Pawłowicz Henryk, Okupacyjne dzieje Samorządu Warszawy, Warszawa 1974

536

Pawłowski A., Tradycje etyki zawodowej w służbach policyjnych na ziemiach polskich, Szczytno 2003

537

Pawłowski I., Polityka i działalność wojskowa KPP 1918-1928, Warszawa 1964

538

Pawłowski I., Rządy ludowe w Polsce 1918-1919. Z polityki wewnętrznej i zagranicznej, Opole 1978

539

Pepłoński Andrzej, Kontrwywiad II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002

540

Pepłoński Andrzej, Miejsce i rola Policji Państwowej w zwalczaniu ruchu komunistycznego w Polsce w latach 1918-1926, 1982

541

Pepłoński Andrzej, Policja Państwowa w systemie organów bezpieczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej, Szczytno 1991

542

Pepłoński Andrzej, Współdziałanie Policji Państwowej z Oddziałem II Sztabu Głównego Wojska Polskiego, [w:] 80 lat w służbie państwa i narodu, pod red. T. Frączka, Szczytno 2001, s. 55-67

543

Pepłoński Andrzej, Wywiad polski na ZSRR 1921-1939, Warszawa 1996

544

Pepłoński Andrzej, Wywiad w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, Warszawa 1999

545

Pepłoński Andrzej, Zwalczanie bolszewickiej dywersji i propagandy wywrotowej w okresie wojny 1919-1920, [w:] Udział policji w wojnie polsko-radzieckiej 1919-1920, pod red. A. Misiuka, Szczytno 1999, s. 39-51

546

Perechodnik Calek, Spowiedź. Dzieje rodziny żydowskiej podczas okupacji hitlerowskiej w Polsce, Warszawa, Karta 2004, s. 303

547

Perlikowski C., Kozłowski C., Kapłan B., Z rewolucyjnych tradycji Włocławka, Bydgoszcz 1965

548

Peszkowski Z.J: …i ujrzałem doły śmierci. Charków-Miednoje-Katyń, Śrem 1993; Starobielski, Łódź 2000

549

Peszkowski Zdzisław, Zdrojewski Stanisław, Kalendarz na rok 2000. Ostaszkowski, Łódź 2000

550

Peukert D.J.K., Republika Weimarska. Lata kryzysu klasycznego modernizmu, Warszawa 2005

551

Piątkowski Sebastian, Policja polska tzw. granatowa w Radomiu i powiecie radomskim (1939-1945),  Między Wisłą a Pilicą, T. 2: 2001, s.107-128

552

Pietrzak Michał, Reglamentacja wolności prasy w Polsce (1918-1939), Warszawa 1963

553

Pietrzak Michał, Rządy parlamentarne w Polsce w latach 1919-1926, Warszawa 1969

554

Pietrzykowski Jan, Hitlerowcy w powiecie częstochowskim 1939 -1945, Katowice 1971

555

Pięćdziesięciolecie oficerskiego szkolnictwa policyjnego w Szczytnie (1954-2004), Red./oprac.: Mieczysław Goettel, Andrzej Misiuk, Szczytno 2004

556

Piotrowski Jan, Jak zdobyć kościół św. Krzyża i komendę policji?, Red./oprac.: Jacek Bąk, Warszawa, Biblioteka Narodowa 1994

557

Piotrowski Stanisław, Dziennik Hansa Franka, Warszawa 1956

558

Piotrowski Stanisław, Sprawozdanie Jurgena Stroopa o zniszczeniu getta warszawskiego, Warszawa 1948

559

Pipowski R., Wrycza Józef, Słownik biograficzny Chełmży i okolic, pod red. D. Mellera, Toruń 2001

560

Pisarewski-Parry Feliks, Orły i reszki, Warszawa 1984

561

Piskunowicz Henryk, Obóz w Ostaszkowie, [w] Obozy jenieckie NKWD IX 1939 – VIII 1941, red. S. Jaczyński, Warszawa 1995

562

Piszczykowski Tadeusz, Odbudowanie Polski 1914-1921. Historia i polityka, Londyn 1969

563

Pleskaczyńska Małgorzata, Listy, pisma ulotne, broszury i inne materiały z akt żandarmerii rosyjskiej Guberni Warszawskiej 1882-1915, Katalog Wydawnictwa DiC, Warszawa 1996

564

Pobóg-Malinowski Władysław, Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1946, t. 2, Londyn 1956

565

Początkowe prawidła policyi ogólney w kraiu. T. 1, z przedm. Jerzego Malca. Kraków, 2008

566

Podhale w czasie okupacji 1939 -1945, pr. zb. pod red. Janusza Berghauzena, Warszawa 1972

567

Podolska Aldona, Służba porządkowa w getcie warszawskim w latach 1940-1943, Warszawa 1996

568

Pogranicze. Studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich w XX wieku, pod red. Mańkowskiego Z., Lublin 1992

569

Pohl Dieter, The Murder of Jews in the General Gouvernement. [w:] National socialist extermination policies. Contemporary German perspectives and controversies, New York 2000, s.83-103

570

Polacy – Żydzi – Białorusini – Litwini na północno-wschodnich ziemiach Polski a władza radziecka (1939-1944). W kręgu mitów i stereotypów, Red./oprac.: Michał Gnatowski, Daniel Boćkowski, Białystok 2005

571

Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych. Historia i współczesność. red. Agaty i Zbigniewa Judyckich, Toruń 2001

572

Polak Bogusław, Kawalerowie Virtuti Militari, t. 2, cz. 2

573

Policja – etyka – Kościół, Red./oprac.: Edward Wiszowaty, Grażyna Kędzierska, Wiesław Pływaczewski, Szczytno 2002

574

Policja 1919-1999 : tradycja i nowoczesność – the Police 1919-1999: tradition and modernity, red. Roman Miśkiewicz, Warszawa, Komenda Główna Policji, 1999

575

Policja a społeczeństwo. Wybrane problemy, pod red. Majera P. i Misiuka A., Szczytno 1997

576

Policyjne szkolnictwo oficerskie w latach 1919-2000. Zarys problematyki, pod red. P. Majera i Z. Siemaka, Szczytno 2000

577

Policzna. By czas nie zaćmił i niepamięć, red. Eugenii Januszewicz, Sycyna-Radom 2004

578

Polit I., Miejsce Odosobnienia w Berezie Kartuskiej w latach 1934-1939, Toruń 2003

579

Polska – Kresy – Polacy. Studia historyczne, red. Stanisława Ciesielskiego, Teresy Kulak, Krystyna Matwijowskiego, Wrocław, Wyd. Uniw. Wrocławskiego 1994

580

Polska i jej wschodni sąsiedzi . T. 4, Red./oprac.: Pod red. Andrzeja Andrusiewicza, Rzeszów, Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego 2004, s.321

581

Polska i jej wschodni sąsiedzi w XX wieku. Studia i materiały ofiarowane prof. dr. hab. Michałowi Gnatowskiemu w 70-lecie urodzin, Red./oprac.: Hanna Konopka, Daniel Boćkowski, Białystok, Wydaw. Uniw. w Białymstoku, 2003

582

Polska Odrodzona 1918-1939. Państwo, kultura, społeczeństwo, pod red. J. Tomickiego, Warszawa 1982

583

Polska Policja – Polish Police, mat. zebr. Wiesław Ciepiela, Grzegorz Jach, Szczytno, 2006

584

Polski Słownik Biograficzny, t. XXX, Wrocław 1987

585

Polski wrzesień 1939 r. – wojna na dwa fronty. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej [Piotrków Trybunalski 9-10 IX 1999], Pod red. Henryka Stańczyka, Piotrków Trybunalski 2000

586

Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej, t. I, Kampania wrześniowa, cz. 3, Londyn 1959; t. II, Kampania na obczyźnie, cz. 3, Londyn 1959; t. III, Armia Krajowa, Londyn 1950

587

Pomorze – Polska – Europa . Studia i materiały z dziejów XIX i XX wieku. Ofiarowane Profesorowi dr. hab. Mieczysławowi Wojciechowskiemu w 60 rocznicę urodzin, Red./oprac.: Zbigniew Karpus, Jan Sziling, Zofia Waszkiewicz, Toruń, Wyd. Uniw. M. Kopernika, 1995

588

Pomorze i Wielkopolska po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., Gdańsk 1983

589

Popieliński Edmund, Aspirant Władysław Popieliński – bohater wojny obronnej 1939 roku: wspomnienia o swoim stryju, spisał i dokumenty, Gdańsk 2007

590

Poprzeczny Joseph, Odilo Globocnik. Hitler’s man in the East, Jefferson, North Caroline-London, McFarland and Company, Inc. 2004

591

Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej 1919-1939. Słownik biograficzny, t. II, Warszawa 2000

592

Posłowie rewolucyjnie w Sejmie 1920-1935. Wybór przemówień, interpelacji i wniosków, Warszawa 1961

593

Pośpieszalski Karol Marian, Hitlerowskie „prawo” okupacyjne w Polsce, cz. 2, Generalna Gubernia, Poznań 1958

594

Powstanie Policji Państwowej w odrodzonej Rzeczpospolitej (1915-1922), pod red. Andrzeja Misiuka, Szczytno, Wydaw. WSPol, 2009

595

Powstanie Styczniowe 1863-1864. Walka i uczestnicy, represje i wygnanie, historiografia i tradycja, Red./oprac.: Wiesław Cabana, Wiktoria Śliwowska, Kielce 2005

596

Powstanie Warszawskie 1944, praca zbior. pod red. Stanisławy Lewandowskiej i Bernda Martina, Warszawa, Wyd. Pol.-Niem. 1999

597

Powstanie Wielkopolskie, pod red. B. Polaka, Kościan 1975

598

PPS Lewica 1926-1931. Materiały źródłowe, Oprac. L. Hass, Warszawa 1963

599

Prawo Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej 1915-1945: wybór źródeł, Piotr Krzysztof Marszałek, Toruń 2009

600

Prawo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939. Wybór źródeł, prolog, wybór, opracowanie i indeksy W. Sudnik, Warszawa 2002

601

Prekerowa Teresa, Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942 – 1945, Warszawa 1982

602

Prochwicz Jerzy, Problematyka etyczna w formacjach granicznych II Rzeczpospolitej, Etyka zawodowa Policjanta. Materiały pokonferencyjne, red. M. Rog, Szczytno 1999

603

Próchnik Adam, Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej, Warszawa 1983

604

Prus Edward, Pannacjonalizm. Polityczna działalność emigracyjna byłych kolaboracjonistów z Europy wschodniej i południowo-wschodniej, Katowice 1976

605

Przewłocki J., Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku w latach 1920-1922, Wrocław 1970

606

Przewoźnik Andrzej, Cmentarz w Miednoje [w:] Miednoje. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, t. 1, Warszawa 2006, s. LI–LXXVI

607

Przymus germanizacyjny na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945. Materiały z konferencji, Red./oprac.: Włodzimierz Jastrzębski,  Bydgoszcz 1993

608

Puchalski Z., Dzieje polskich znaków zaszczytnych, Warszawa 2000

609

Pytasz Marek, Gatunki paraliterackie publicystyczne i użytkowe, Wydawnictwo Silva Rerum, Gorzów Wielkopolski 1993

610

Pytlasiński Władysław, pseud. Pytlas, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXIX, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986, s. 521-522

611

Racławski K., Uśmiech przez łzy. Dom Dziecka Stowarzyszenia Rodzina Policyjna w latach 1932-1946. Skolimów-Sochaczew-Szymanów, Paprotnia 2004

612

Rady Delegatów Robotniczych w Polsce 1918-1919. Materiały i dokumenty, t. I, oprac. H. Buczek i Z. Szczygielski, Warszawa 1962, t. II, oprac. A. Tymieniecka, Warszawa 1965

613

Radziwiłł Anna, Roszkowski Wojciech, Historia 1871-1945, Wydawnictwo Naukowe PWN 1995

614

Ramme Alwin, Służba bezpieczeństwa SS, Warszawa 1975

615

Raport Jurgena Stroopa, Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, t. XI, Warszawa 1959

616

Rataj Maciej, Pamiętniki, Warszawa 1962

617

Ratyński W., Lewica Związkowa w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1976

618

Rawicz Jerzy, Doktor Łokietek i Tata Tasiemka. Dzieje gangu, Warszawa 1968

619

Razyhrayev Oleh, Policja Państwowa w województwie wołyńskim w latach 1919-1939, praca doktorska obroniona na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dniu 08.06.2010.

620

Rechowicz H., Konsekwentna lewica, Warszawa 1972

621

Rechowicz H., Wojewoda Śląski Dr Michał Grażyński, Katowice 1988

622

Rejmanowski T., Opieka zdrowotna i społeczna w latach 1918-1939, [w:] Włocławek. Dzieje miasta, pod red. J. Staszewskiego, t. II, Lata 1918- 1998, Włocławek 2001, s. 339-352

623

Relacja o organizacji i działalności Straży Obywatelskiej w Warszawie we wrześniu 1939 r, [w:] Cywilna obrona Warszawy we Wrześniu 1939. Dokumenty, materiały prasowe, relacje, Warszawa 1964, s. 341

624

Repatriacje i migracje ludności pogranicza XX wieku. Stan badań oraz źródła do dziejów pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego, Red. Marek Kietliński i Wojciech Śleszyński, Białystok 2004

625

Reszczyńska-Essigman Hanna, Kaprysy losu. Historia jednej rodziny XX wieku, Toruń, Bibl. Uniwersytecka. Uniw. M. Kopernika, 2001

626

Rezler Marek, Patriotyzm i mit. Legenda i prawda o szturmie gmachu Prezydium Policji w Poznaniu 27 grudnia 1918 r, Mars, T. 10, 2001

627

Rezler Marek, Wiza (Wize) Zygmunt (24 czerwca 1996-5 stycznia 1937), [w:] Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Słownik biograficzny, t. II, (1914-1921), cz. I (zeszyt próbny), Koszalin 1991, s. 159

628

Ringelblum Emanuel, Notatki z warszawskiego getta, Warszawa 1952

629

Rokicki Paweł, Wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego na Wileńszczyźnie,  [w:] Organy bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości polskiego państwa podziemnego, Warszawa 2005

630

Rola i miejsce Górnego Śląska w Drugiej Rzeczypospolitej. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w dniach 15-16 czerwca 1992  u w 70 rocznicę przyłączenia części odzyskanego Górnego Śląska do Macierzy, praca zbior. pod red. Marii Wandy Wanatowicz, Bytom-Katowice, Muzeum Górnośląskie, Muzeum Śląskie 1995, s.343

631

Roszkowski W., Najnowsza historia Polski 1914-1945, Warszawa 2003

632

Roszkowski Wojciech, Historia Polski 1914-1996, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997

633

Roszkowski Wojciech, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 2005

634

Rozstrzelani w Katyniu. Alfabetyczny spis 4410 jeńców polskich z Kozielska rozstrzelanych w kwietniu-maju 1940, według źródeł sowieckich, polskich i niemieckich, red. Skrzyńska-Pławińska Maria, Warszawa 1995

635

Rozstrzelani w Twerze. Alfabetyczny spis 6314 jeńców polskich z Ostaszkowa rozstrzelanych w kwietniu-maju 1940 i pogrzebanych w Miednoje, według źródeł sowieckich i polskich, red. Skrzyńska-Pławińska Maria, Warszawa 1997.

636

Ruszczyc M., Więźniowie Marszałka, Warszawa 1971

637

Ruud Charles A., Stepanov Sergej Aleksandrovic, Strach. Tajna policja carów, Przekł. Michał Przeczek, Warszawa 2001

638

Ryk J., Sprawozdanie z działalności Policji Województwa Śląskiego przy zajmowaniu Śląska za Olzą, [w]: Od Zaolzia po Jaworzynę. Rewindykacje graniczne jesienią 1938 r., pod red. R. Kowalskiego, Nowy Targ 2004

639

Sadzewicz M., Los tak chciał, [w:] Moja droga do dziennikarstwa…, s. 295

640

Sakowska Ruta, Instytucje pomocy społecznej w getcie warszawskim (,struktura organizacyjna 1940- 1942), [w:] Warszawa lat wojny i okupacji, t. II, Warszawa 1972

641

Salmonowicz Stanisław, Szwaja Janusz, Waltoś Stanisław, Pitaval krakowski, Kraków 2010

642

Samarski Bartłomiej, Zaginieni 1939-1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku, Wyd. Prymat, Białystok 2011

643

Sandkthler Thomas, Anti-Jewish policy and the murder of the Jews in the District of Galicia, 1941/42. [w:] National socialist extermination policies. Contemporary German perspectives and controversies, New York 2000, s.104-127

644

Schneider H. J., Zysk z przestępstwa. Środki masowego przekazu a zjawiska kryminalne, Warszawa 1992

645

Sciślak R., Galeria oryginałów włocławskich, Włocławek 2002

646

Seidler G. L., Władza ustawodawcza i wykonawcza w polskich konstrukcjach ustrojowych 1917-1947, Kraków 1948

647

Sempołowska Stefania, W więzieniach, Warszawa 1960

648

Siemak Zbigniew, Przygotowania do wojny oraz przebieg jej pierwszych 17 dni w świetle raportu komendanta głównego Policji Państwowej z 9 listopada 1939 roku. Polski wrzesień 1939 r. –  wojna na dwa fronty. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, red. H. Stańczyk, Piotrków Trybunalski 2000

649

Siemak Zbigniew, Szkoła Główna i Szkoła Oficerska Policji Państwowej w Warszawie w latach 1919-1939 [w:] Policyjne szkolnictwo oficerskie w latach 1919-2000. Zarys problematyki, pod red. P. Majera i Z. Siemiaka, Szczytno 2000

650

Siemak Zbigniew, Wynagrodzenie, uzbrojenie i wyposażenie Policji Państwowej, [w:] 80 lat w służbie państwa i narodu, pod red. T. Frączka, Szczytno 2001, s. 11-24

651

Siemaszko Andrzej, Kogo biją, komu kradną. Przestępczość nie rejestrowana w Polsce i na świecie, Warszawa 2001

652

Siemaszko Zbigniew, W sowieckim osaczeniu 1939 – 1943, Londyn 1991

653

Siemion Leszek, Lubelszczyzna w latach okupacji hitlerowskiej, Lublin 1977

654

Sieradzka Danuta, Prezydent Katowic w latach 1928-1939 Adam Kocur [1894-1965], Katowice Urząd Miejski w Katowicach 1992

655

Sioma M., Administracyjne aspekty działalności prozdrowotnej ministra spraw wewnętrznych Felicjana Sławoja Składkowskiego, [w:] Z dziejów zdrowia publicznego, pod red. J. Nosko, Łódź 2006, s. 289-306

656

Sioma M., Sławoj Felicjan Składkowski (1885-1962). Żołnierz i polityk, Lublin 2005

657

Sivert Tadeusz, Teatr polski w latach 1890-1918 – zabór rosyjski, tom IV PWN, Warszawa 1988

658

Skodlarski Janusz, Zarys historii gospodarczej polski do 1945 roku, Wydawnictwo Naukowe PWN 1995

659

Skórzyński J., Selbstschutz-V kolumna, BGKBZH, 1958, t. 10, s. 6-8, 11, 20, 34-37;

660

Skrzeczowski Henryk, Współdziałanie wojskowych służb informacyjnych z Policją Państwową w II Rzeczypospolitej, Toruń 2003

661

Skrzypek J., Zamach stanu płk. Januszajtisa i ks. Sapiehy 4-5.01.1919, Warszawa 1948

662

Skrzypek M., Policyjne instytucje Śląska Cieszyńskiego 1918-1922, Kalendarz Skoczowski 2000

663

Sławik K., Fałszerstwa w obrębie współczesnej przestępczości, [w:] Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej, Materiały z konferencji naukowej, Mierki 26-27 października 2000 r., pod red. W. Bednarka i S. Pikulskiego, Olsztyn 2000

664

Sławiński T., Włocławskie silva rerum. Rzecz o mieście, ludziach i wydarzeniach, Włocławek 2004

665

Słowa tęsknoty: Zachowane listy jeńców Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska, oprac. Gruner-Żarnoch Ewa, Wołągiewicz M.D., Szczecin 1996

666

Słownik polityków polskich XX wieku, Poznań 1998, s. 272-273

667

Smelser R., Syring E., Die SS. Elite unter dem Totenkopf, Padeborn-Munchen-Wien-Zurich 2000, s. 213

668

Smolak Leszek, Prasa Policji Państwowej 1918-1939, Warszawa 2003

669

Soviet Takeover of the Polish Eastern Provinces, 1939-1941, Red./oprac.: Ed. Keith Sword, New York, St. Martin’s Press 1991, s.XXIII, 318

670

Spanily Andrzej (red.), Charków, Katyń, Miednoje. Polskie cmentarze wojenne, Gdynia 2000

671

Spis polskich policjantów i funkcjonariuszy służb granicznych zamordowanych i zaginionych po 1 września 1939 roku, [w]: Lista ostaszkowska. Studia i materiały, pod red. A. Misiuka, Szczytno 1993

672

Spisy pomordowanych policjantów PP w Rosji, 1991

673

Społeczeństwo białoruskie, litewskie i polskie na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej. (Białoruś Zachodnia i Litwa Wschodnia w latach 1939-1941), Red./oprac.: Małgorzata Giżejewska i Tomasz Strzembosz, Warszawa 1995

674

Społeczeństwo w dobie przemian. Wiek XIX i XX. Księga jubileuszowa profesor Anny Żarnowskiej Red./oprac.: Maria Nietyksza, Andrzej Szwarc, Katarzyna Sierakowska, Warszawa 2003

675

Sprawozdanie z działalności Policji Województwa Śląskiego przy zajmowaniu Śląska za Olzą, oprac. J. Ryt, [w:] Od Zaolzia po Jaworzynę. Rewindykacje graniczne jesienią 1938 roku, pod red. R. Kowalskiego, Nowy Targ 2004, s. 141-154

676

Sprengel Bolesław, Kabulski Romuald (1898-1943), [w:] Toruński słownik biograficzny, pod red. K. Mikulskiego, t. III, Toruń 2002, s. 108-110.

677

Sprengel Bolesław, Królikowski Jan Henryk (1900-1940), [w:] Toruński słownik biograficzny, pod red. K. Mikulskiego, t. III, Toruń 2002, s. 124-125.

678

Sprengel Bolesław, Lissowski Mieczysław, [w:] Toruński słownik biograficzny, t. 1, Toruń 1998, s. 157-159

679

Sprengel Bolesław, Mord pod Ostaszkowem, Gazeta Pomorska z 8 października 1999

680

Sprengel Bolesław, Nieznane karty międzywojennej Brodnicy. Policja i przestępczość w latach 1920-1939, Toruń 1988

681

Sprengel Bolesław, Policja Państwowa a mniejszości narodowe i wyznaniowe. Zarys problematyki, [w:] Mniejszości narodowe i wyznaniowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, pod red. Z. Karpusa i W. Rezmera, Toruń 2001, s. 325-340

682

Sprengel Bolesław, Policja Państwowa a organy władzy publicznej w polityce ochrony bezpieczeńśtwa wewnętrznego w Polsce w latach 1918-1939, Toruń 2011

683

Sprengel Bolesław, Policja Państwowa a przestępczość w powiecie włocławskim wiatach 1919-1939, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 2006

684

Sprengel Bolesław, Policja Państwowa w Toruniu 1920-1939, Toruń, Wyd. Adam Marszałek 1999

685

Sprengel Bolesław, Posterunek ostatniej szansy. Policja Państwowa i przestępczość w Chełmży w latach 1920-1939, Toruń 2007

686

Sprengel Bolesław, Rola samorządu terytorialnego II Rzeczypospolitej w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] Społeczne uwarunkowanie rozwoju lokalnego, pod red. A. Potoczka i J. Stępnia, Poznań-Włocławek 2003, s. 27-44

687

Sprengel Bolesław, Rzeczycki Stanisław, [w:] Włocławski słownik biograficzny, 1.1, Włocławek 2004, s. 153-155

688

Sprengel Bolesław, Skotnicki Jan Stanisław (1898-1940), [w:] Toruński słownik biograficzny, pod red. K. Mikulskiego, t. III, Toruń 2002,1 198

689

Sprengel Bolesław, Sport w Policji Państwowej w województwie pomorskim w okresie międzywojennym, [w:] Kujawy i Pomorze. Region – społeczeństwo – kultura, pod red. P. Petrykowskiego i A. Potoczka, 1.1, Toruń 2002, s. 103-131

690

Sprengel Bolesław, Stanisława Paleolog – oficer Wojska Polskiego i Policji Państwowej, [w:] Służba Polek na frontach II wojny światowej, pod red. M. Golona, K. Minczykowskiej, Toruń 2000, s. 253-260

691

Sprengel Bolesław, Straż Ludowa w Toruniu (1918-1920). Drogi do niepodległości. Ziemie polskie w dobie odbudowy Państwa Polskiego, studia pod red. Z. Karpusa, M. Wojciechowskiego, Toruń 2003

692

Sprengel Bolesław, Taktyka i technika kryminalistyczna na łamach czasopisma „Na Posterunku”, [w:] Doctrina multiplex Veritas una Księga Jubileuszowa, ofiarowana Profesorowi Mariuszowi Kalickiemu, pod red. A. Bulsiewicza, A. Marka,V. Kwiatkowskiej – Darul, Toruń 2004, s. 508

693

Sprengel Bolesław, Trudne sąsiedztwo. Stosunki polsko-ukraińskie w X-XX wieku, Warszawa 2005

694

Sprengel Bolesław, Ustrój organów administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, Włocławek 2004

695

Sprengel Bolesław, Wiza (Wize) Zygmunt (1886-1937), [w:] Toruński słownik biograficzny, pod red. K. Mikulskiego, t. II, Toruń 2000, s. 271-272

696

Sprengel Bolesław, Z dziejów Policji Państwowej w województwie stanisławowskim, [w:] A. Rachwał, Przeżyłem Kazachstan. Wspomnienia 1939-1945, Toruń 2003, s. 7-52

697

Sprengel Bolesław, Żołnierz na froncie walki z przestępczością, czyli wzór osobowy przedwojennego policjanta, [w:] Wychowanie a polityka. Cele polityczne jako czynnik determinujący oddziaływanie wychowawcze, pod red. G. Radomskiego i K. Kalinowskiej, Toruń 2003, s. 65-79

698

Sroka Irena, Policja hitlerowska w rejencji katowickiej w latach 1939-1945, Opole 1997

699

Stachiewicz W., Wierności dochować żołnierskiej. Przygotowania wojenne w Polsce 1935-1939 oraz kampania 1939 w relacjach i rozważaniach szefa Sztabu Głównego i szefa Sztabu Naczelnego Wodza. Warszawa 1998.

700

Stankiewicz W., Konflikty społeczne na wsi polskiej 1918-1920, Warszawa 1963

701

Stanulewicz Maksymilian, Sądy i prawo w powstaniu styczniowym, Poznań 2005

702

Starczewski E., Nasze rządy, Warszawa 1992

703

Stawecki Piotr, Maleszewski (Jaxa-Maleszewski) Janusz Zygmunt Jakub, pseud. Zygmunt Jagrym (1879-1942), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XIX, Wrocław-Warszawa-Kraków- Gdańsk-Łódź 1970, s. 305-306

704

Stawecki Piotr, Następcy Komendanta. Wojsko a polityka wewnętrzna II Rzeczypospolitej w latach 1935-1939, Warszawa 1969

705

Stawecki Piotr, Polityka wojskowa Polski 1921-1926, Warszawa 1981

706

Stawecki Piotr, Szklarska-Lohmannowa A., Nagler Leon (1884-1939), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXII, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977, s. 441

707

Sterczewska Iwona, Wybrane aspekty funkcjonowania Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej: liczebność i wykształcenie korpusu policyjnego

708

Steuer Antoni, Koncepcje organizacyjne w sporcie katowickim na przykładzie dziejów „Policyjnego Klubu Sportowego” w Katowicach w latach 1924-1939, [w:] Kronika Katowic, T.VI, Katowice 1996

709

Steuer Antoni, Kultura fizyczna, [w:] Województwo śląskie (1922-1939). Zarys monograficzny, pod red. F. Serafina, Katowice 1996

710

Strajki włókniarzy łódzkich 1923-1938. Wspomnienia działaczy KPP, oprac. B. Wachowska, Łódź 1962

711

Strogulski Tomasz, Granatowa Armia, Opole 2000

712

Strzembosz Tomasz, Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939 – 1944, Warszawa 1978

713

Suliński J., Żandarmeria wojskowa w latach 1919–1947. Szkic organizacyjno-historyczny, Warszawa 1994

714

Sułkowska Iwona i in., Rodzina Policyjna 1939, Katowice 2002

715

Suski Julian, W służbie publicznej na dwóch kontynentach, Warszawa 1988

716

Sydnor Ch.W. , Żołnierze zagłady. Dywizja SS „Totenkopf” 1939-1945, Warszawa 1998

717

Sygit B., Potajemne gorzelnictwo. Studium z dziedziny kryminologii i polityki kryminalnej, Bydgoszcz 1996

718

Sykut Piotr, Rola Policji Państwowej w procesie scalania Pomorza z II Rzeczpospolitą, [w:] Rozważania i badania z perspektywy 90. rocznicy powrotu Pomorza i Kujaw Północnych do Macierzy, T.XIII pod red. Zdzisław Biegański i Włodzimierz Jastrzębski, s. 85-94

719

Szarota Tomasz, Okupowanej Warszawy dzień powszedni, Warszawa, Czytelnik, 1988

720

Szawłowski R., Najwyższe państwowe organy kontroli II Rzeczypospolitej: Najwyższa Izba Kontroli Państwowej 1919-1921 i Najwyższa Izba Kontroli 1921-1939. Najwyższa Izba Kontroli na Uchodźstwie 1940-1945/1991, Warszawa 2004

721

Szczepański J., Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku, Warszawa- Pułtusk 2000

722

Szcześniak A.L. (oprac.), Katyń. Lista ofiar i zaginionych jeńców obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk, Warszawa 1989

723

Szczęśniak A. B., Szota W., Droga do nikąd. Działalność organizacji ukraińskich nacjonalistów i jej likwidacja w Polsce, Warszawa 1973

724

Szczygielski Z., Walka o jednolity front w Warszawie 1933-1935, Warszawa 1972

725

Szermański Jan, Policja Województwa Śląskiego w latach 1922-1926, Bielsko-Biała 1995

726

Sziling J., Z dziejów Włocławka w latach okupacji niemieckiej (1939-1945), [w:] Włocławek. Dzieje miasta, pod red. J. Staszewskiego, t. 2, Włocławek 2001, s. 381-382

727

Sziling Jan, Jesień 1939. Dokumentacja pierwszych miesięcy okupacji niemieckiej na Pomorzu Gdańskim, 1989

728

Szkolnictwo policyjne w latach 1918-1954. Materiały z sympozjum naukowego, wstęp i oprac. J. Tuliszka, Słupsk 1995

729

Szleński J., W walce z prowokacją, [w:] Wspomnienia z pola walki, Warszawa 1951, s. 115-119

730

Szmidt L., Gajewski W., Rola Polskiej Partii Robotniczej w tworzeniu organów bezpieczeństwa i porządku publicznego, Warszawa 1981

731

Szopa Piotr, Zbrodnia katyńska 1940. Pamięci mieszkańców powiatu strzyżowskiego zamordowanych przez Sowietów w Katyniu, Charkowie i Twerze (Kalininie), Rzeszów 2010

732

Szwedka Adam, Losy polskich policjantów aresztowanych przez NKWD po 17 września 1939 r., Katowice 2006

733

Szyling J., Chełmża w latach okupacji niemieckiej (1939-1945), Dzieje Chełmży, pod red. M. Wojciechowskiego, Chełmża 1994

734

Szymiczek F., Kocur Adam (1894-1965), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XIII, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967-1968, s. 233-234

735

Szymiczek F., Walka o Śląsk Cieszyński 1914-1920, Katowice 1938

736

Śladem zbrodni katyńskiej, Red./oprac.: Zuzanna Gajowniczek, Grzegorz Jakubowski, Jędrzej Tucholski, Warszawa 1998

737

Śleszyński Wojciech, Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego na ziemiach północno – wschodnich II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Rytm 2007

738

Śleszyński Wojciech, Obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej 1934-1939, Białystok 2003

739

Ślisz Andrzej, Prasa polska w Rosji w dobie wojny i rewolucji 1915- 1919, Książka i Wiedza 1968

740

Świetlikowa F., Komunistyczna Partia Robotnicza Polski 1918—1923, Warszawa 1968

741

Taborski Roman, Warszawskie teatry prywatne w okresie Młodej Polski 1905-1918, Warszawa 1980

742

Tamioła M., Położenie i walka robotników Zakładów Ostrowieckich w latach 1923-1926. [w:] Z dziejów walk masowych klasy robotniczej w Polsce w latach 1918—1939, Warszawa 1964, s. 5—46

743

Tarczyński M. (red.), Zbrodnia katyńska. Droga do prawdy. Historia, archeologia, kryminalistyka, polityka, prawo, Warszawa 1992

744

Tekst źródła. Krytyka, interpretacja, Red./oprac.: Barbara Trelińska, Warszawa 2005, s.474

745

Terlecki Olgierd, Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej, KAW, Kraków 1985

746

Tessin Georg, Die Stabe und Truppeneinheiten der Ordnungspolizei, Koblenz 1957

747

Tomaszewski J., Najnowsze dzieje Żydów w Polsce, Warszawa 1993

748

Torzecki Ryszard, Kwestia ukraińska w polityce III Rzeszy (1933-1945), Warszawa 1972

749

Trznadel Jacek, Powrót rozstrzelanej armii (Katyń – fakty, rewizje, poglądy), Komorów 1994

750

Tucholski J., Mord w Katyniu, Warszawa 1991

751

Tuliszka Jarosław, Broń strzelecka policji w Polsce. Cz. 1, Policja Państwowa 1919-1939

752

Turczynowicz A., Dziennik z lat wojny, t. I, 1939-1940, s. 76-78, Włocławek, b.r.

753

Tymieniecka A., Polityka Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1924-1928, Warszawa 1969

754

Tyszkiewicz B., Komisja Dobrego Porządku w Poznaniu 1780-1784, Poznań 2005

755

Udział policji w wojnie polsko-radzieckiej 1919-1920, red./oprac.: Andrzej Misiuk, Szczytno 1999

756

Uliasz S., Literatura Kresów – kresy literatury, Rzeszów 1994

757

Unifikacja za wszelką cenę. Sprawy polskie w polityce rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku. Studia i materiały, pod red. Andrzeja Szwarca i Pawła Wieczorkiewicza, Warszawa 2002

758

Urbanowski B., Józef Piłsudski. Myśli, mowy i rozkazy, Warszawa 1989

759

Urbański K., System penitencjarny II Rzeczypospolitej a więźniowie polityczni, Kielce 1997

760

Urynowicz Marcin, Straż Obywatelska w Warszawie we wrześniu i październiku 1939 r, [w:] Organy bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości polskiego państwa podziemnego, Warszawa 2005

761

Uwięzieni w Borowiczach. Alfabetyczne wykazy 5795 Polaków i przedwojennych obywateli polskich innych narodowości więzionych w obozie jenieckim nr 270 NKWD ZSRR w Borowiczach w latach 1944-1949, red. Dzienkiewicz Anna, Warszawa 1997

762

Uwięzieni w Ostaszkowie i Riazaniu. Alfabetyczne wykazy 4307 internowanych Polaków i obywateli polskich, którzy w latach 1944-1947 przeszli przez obozy jenieckie nr 41 i nr 178-454 NKWD-MWD ZSRR, red. Dzienkiewicz Anna, Warszawa 2002

763

Wajer J., Zycie kulturalne miasta, [w:] Włocławek. Dzieje miasta, pod red. J. Staszewskiego, t. II, Lata 1918-1998, Włocławek 2001, s. 170-220

764

Walewska-Przyjałkowska T. (oprac.), Golgota Wschodu Katyń – Sybir – Kresy, Warszawa 2004

765

Walichnowski T., Deportacje i przemieszczenia ludności polskiej w głąb ZSRR 1939-1945, Warszawa 1989

766

Walka instytucji państwowych z białoruską działalnością dywersyjną 1920-1925, oprac. W. Śleszyński, Białystok 2005

767

Wanatowicz M. W., Województwo śląskie na tle Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Województwo śląskie (1922-1939), pod red. F. Serafina, Katowice 1996

768

Wasilewska M.A., Prawno-karne, kryminalistyczne i administracyjno-prawne problemy genezy Interpolu, [w:] Przemiany doktrynalne i systemowe prawa publicznego, pod red. S. Pikulskiego, W. Pływaczewskiego, J. Sobkowskiego, Olsztyn 2002

769

Wasiluk J., Szkolnictwo litewskie w II Rzeczypospolitej, Pogranicze t.II, 1992

770

Waszkiewicz Z., Życie polityczne Włocławka w latach 1918-1939, [w:] Włocławek. Dzieje miasta, pod red. J. Staszewskiego, t. II, Lata 1918-1998, Włocławek 2001, s. 11-85

771

Ważniewski Władysław, Walki partyzanckie nad Wisłą 1939 – 1945, Warszawa 1969

772

Widelski C., Olewnik A., Katyńczycy Ziemi Kutnowskiej (Starobielsk, Ostaszków, Kozielsk), Kutno 1993

773

Wiech Stanisław, Społeczeństwo Królestwa Polskiego w oczach carskiej policji politycznej (1866-1896), Kielce, Wydaw. Akad. Świętokrzyskiej 2002

774

Wistrich R.S., Kto był kim w III Rzeszy. Leksykon, Kraków 1997, s. 38-39, 155

775

Wiszowaty Edward, Duszpasterstwo policji w Polsce w okresie międzywojennym i jego przywrócenie po 1989 roku, [w:] Policja etyka Kościół, pod red. E. Wiszowatego, G. Kędzierskiej, W. Pływaczewskiego, Szczytno 2002

776

Wiszowaty Edward, Duszpasterstwo policji. Studium pastoralno-socjologiczne, Szczytno 2002

777

Wiśniowski J., Służba śledcza w pytaniach i odpowiedziach, Katowice 1946

778

Wkład polskiego wywiadu w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej. Akta konferencji naukowej zorganizowanej w Krakowie w dn. 20-22.10.2002 r. przez Polską Akademię Umiejętności, Muzeum Armii Krajowej, Towarzystwo Obrony Zachodnich Kresów Polski i Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Red./oprac.: Pod red. Zdzisława Jana Kapery, Kraków, Wydaw. PAU 2004

779

Władyka Wiesław, Krew na pierwszej stronie – sensacyjne dzienniki Drugiej Rzeczypospolitej, Czytelnik, Warszawa 1988

780

Władze i społeczeństwo niemieckie na Pomorzu Wschodnim i Kujawach w latach okupacji niemieckiej (1939-1945). Materiały XIV sesji popularnonaukowej w Toruniu w dniu 13 listopada 2004 r, Red./oprac.: Pod red. Katarzyny Minczykowskiej i Jana Szylinga, Toruń 2005

781

Włodarkiewicz Wojciech, Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych 1921-1939, Warszawa 2001

782

Włodawa. Miasto i region na przełomie XX/XXI wieku, Pod red. Edwarda Olszewskiego, Lublin-Włodawa 2002

783

Wojciechowski M., Dzieje Chełmży w latach 1914-1920, Dzieje Chełmży, pod red. M. Wojciechowskiego, Chełmża 1994

784

Wojciechowski M., Powrót Pomorza do Polski 1918-1920, Toruń 1981

785

Wojciechowski M., Stosunki polsko-niemieckie 1933-1938, Poznań 1965

786

Wojdowski Bogdan, Chleb rzucony umarłym, Warszawa 1981

787

Wojenna służba Polek w II wojnie światowej. Materiały IX sesji popularnonaukowej połączonej z II zjazdem kombatantek w Toruniu w dniach 6-7 listopada 1999 r, Red./oprac.: Mirosława Golona i Katarzyny Minczykowskiej, Toruń, Fundacja Archiwum Pomorskie Armii Krajowej 2000

788

Wojna i polityka. Studia nad historią XX wieku, Pod red. Andrzeja Mankowicza, Kraków, UJ 1994

789

Wokół Jedwabnego . T. 1: Studia, Red./oprac.: Pawła Machcewicza i Krzysztofa Persaka,  Warszawa,  IPN 2002, s. 525

790

Wołk-Jezierska W., Kulisy zbrodni katyńskiej, Wrocław 2005

791

Woszczyński B., Ministerstwo Spraw Wojskowych 1918-1921. Zarys organizacji i działalności, Warszawa 1972

792

Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974

793

Wróblewski W., Ludność i gospodarka lokalna Włocławka, [w:] Włocławek. Dzieje miasta, pod red. J. Staszewskiego, t. II, Lata 1918-1998, Włocławek 2001, s. 255-277

794

Wrzesiński W., Polska – Polacy – mniejszości narodowe, (praca zbiorowa pod redakcją W. W.), Wrocław 1992

795

Wspomnienia działaczy związkowych 1906—1949, Warszawa 1971

796

Wybrane zagadnienia etyki policji, pod red. J. Czerniakiewicza, Szczytno 1995

797

Wysocka B., Regionalizm Wielkopolski w II RP (1919-1939), Poznań 1981

798

Wysocki R., Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1929-1939. Geneza, struktura, program, ideologia, Lublin 2003

799

Wywiad wojskowy II Rzeczpospolitej, red. Kołakowski Piotr Tadeusz, Pepłoński Andrzej, Warszawa 2011

800

Z dziejów administracji w Małopolsce w XVI-XX wieku, red. Dariusz Kupisz, Radom 2003

801

Z dziejów najnowszych Częstochowy, Red./oprac.: Ryszard Szwed i Waldemar Palus, Częstochowa 1995

802

Z dziejów policji polskiej w latach 1919-1945, pod red. Edyty Majcher-Ociesy, Kielce 2010

803

Z dziejów polskich formacji granicznych 1918-1939. Studia i materiały. T. 1, Praca zbior. pod red. Bogusława Polaka, Koszalin 1998

804

Zachodnia Białoruś 17 IX 1939 – 22 VI 1941 . Wydarzenia i losy ludzkie. T. 1: 1939, Red./oprac.: Władimir Adamuszko [i in.], Warszawa 1998

805

Zagłada Żydów zagłębiowskich, Pod red. Aleksandry Namysło, Będzin-Katowice, IPN KŚZpNP Oddz. 2004

806

Zahorski Andrzej, Centralne instytucje policyjne w Polsce w dobie rozbiorów, Warszawa, 1959

807

Zamojszczyzna – Sonderlaboratorium SS, Zbiór dokumentów polskich i niemieckich z okresu okupacji hitlerowskiej, t. I, II, Warszawa 1977

808

Zamorski K. (oprac.), Spisy pomordowanych policjantów PP w Rosji, Londyn 1991

809

Zapiski krasnostawskie. Z przeszłości Krasnegostawu i okolic . [T. 1], Red./oprac.: Piotra Kardeli, Lublin 1994

810

Zawilski A., Polskie fronty 1918-1945, Warszawa 1996

811

Zawilski Apoloniusz, Bitwy polskiego września, t. I – II, Warszawa 1972

812

Zawodny J.K., Katyń, Lublin 1989. Żaroń P., Obozy jeńców polskich w ZSRR w latach 1939-1941, Warszawa 1994

813

Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów z przedmową Władysława Andersa, wyd. IX, Londyn 1980

814

Zbrodnia katyńska. Droga do prawdy, pod red. Tarczyńskiego M., Warszawa 1992

815

Zbrodnia Katyńska. W kręgu prawdy i kłamstwa, red. Sławomir Kalbarczyk, Warszawa 2010

816

Zbrodnia nie ukarana. Katyń, Twer, Charków, Pod red. Marka Tarczyńskiego, Warszawa, Niezależny Komitet Hist. Badania Zbrodni Katyńskiej 1996

817

Zieliński H., Ogólny pogląd na położenie kraju na przełomie 1918 i 1919 r., [w:] Historia Polski, t. IV, Warszawa 1969, s. 119-129

818

Zieliński Mateusz, Policja Polska w systemie organów policyjnych Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945), praca licencjacka napisana w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem dr Izabeli Nakielskiej, Gdańsk 2010

819

Zieliński W., Michała Grażyńskiego Walka o Śląsk, Katowice 1989

820

Ziomek J., Antoni Strzelbicki – kat krakowski, Miscelleanea z doby Oświecenia, Wrocław 1960

821

Ziółkowski Bogdan, Władze i społeczeństwo niemieckie na Kujawach wschodnich podczas okupacji niemieckiej, [w:] Władze i społeczeństwo niemieckie na Pomorzu i Kujawach wiatach okupacji niemieckiej (1939-1945), pod red. J. Szilinga, K. Minczykowskiej, Toruń 2005

822

Ziółkowski Bogdan, Włocławek. Kalendarium dziejów miasta, Włocławek 2003

823

Ziółkowski Bogdan, Zarys dziejów Ciechocinka, [w:] Ciechocinek. Dzieje uzdrowiska, pod red. S. Kubiaka, Włocławek 2001, s. 56

824

Źródła do dziejów powstań śląskich, t. 2, s. 325

825

Żarnowski Janusz, Społeczeństwo II Rzeczypospolitej 1918-1939, Warszawa 1973

826

Żarnowski Janusz, Struktura społeczna inteligencji w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1964

827

Żeleński Boy Tadeusz, Godzina w krainie czarów, Pisma XVI, 1958, s. 9-17

828

Żenczykowski Tadeusz, Dwa Komitety 1920-1944. Polska w planach Lenina i Stalina, wyd. Spotkania, Paryż 1983

829

Żenczykowski Tadeusz, Polska Lubelska 1944, Paryż 1987

830

Żygulski Zdzisław jun., Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego, cz.VIII, Kraków 1982