Publikacje

Poniżej zamieszczam linki do dostępnych publikacji opisujących historię polskich formacji policyjnych. Zapraszam do lektury.

Serdeczne podziękowania dla autorów i wydawców za zgodę na ich udostępnienie.

 

Wojciech Stanisław Kobylarz, Funkcjonariusze Policji Państwowej z terenu powiatu Biała Podlaska ofiary zbrodni katyńskiej. Ostaszków – Twer – Miednoje 1940 r. Biała Podlaska 2014

Wojciech Stanisław Kobylarz, Pro Memoria. Funkcjonariusze Policji Państwowej z Brześcia nad Bugiem – lista ostaszkowska, [w:] Echa Polesia nr 4 z 2013, s.34-49

Halicki Krzysztof, Policjanci z Okręgu XII PP Pomorskiego – ofiary Miednoje.
[w:] Katyń. Ofiary z Kujaw i Pomorza. W 73. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej, pod red. Władysława Kubiaka i Zbigniewa Karpusa,
Włocławek 2013

Wojciech Kujawa, Dariusz Nowicki, Andrzej Rubajczyk, Zawsze wierni. Dzieje Policji Państwowej na ziemi słupeckiej w latach 1918 – 1939, Słupca 2013

Krzysztof Halicki, Organizacja i działalność policji politycznej na Pomorzu w okresie sierpień 1920 – kwiecień 1923, ,,Zapiski Historyczne”, Tom LXXV (2010) zeszyt 3, s. 59-88.

Krzysztof Halicki, Policja polityczna w Polsce w okresie międzywojennym, [w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy w II RP, Tom I pod red. T. Dubickiego, Łomianki 2010, s. 295-313.

Krzysztof Halicki, Internowanie funkcjonariuszy Policji Państwowej w Rumunii, [w:] Polska i Rumunia-związki historyczne i kulturowe-przeszłość i dzień dzisiejszy. Materiały z sympozjum, Suceava 2011, s. 201- 216.

Krzysztof Halicki, Działalność policji politycznej w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920-1939, [w:] ,,Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji” 4/2011, s. 59-71.

Krzysztof Halicki, Kadra Policji Państwowej na terenie województwa pomorskiego — pochodzenie, system szkolenia oraz sytuacja społeczno-materialna, ,,Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji” 2/2009, s. 99-104.

Krzysztof Halicki, Zwierzęta w służbie Policji Państwowej w Polsce w okresie międzywojennym ,,Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji” 3/2010 (współautor z Karoliną Zimną-Kawecką), s. 86-95.

Krzysztof Halicki, Działalność policji politycznej w zwalczaniu organizacji antypaństwowych na Pomorzu w latach 1920-1926 [w:] Na straży ładu i bezpieczeństwa. Formacje policyjno-milicyjne na ziemiach Polskich od średniowiecza po czasy współczesne, studia pod redakcją Adama Duszyka i Krzysztofa Latawca, Radom 2009 r., s. 107-114.

Krzysztof Halicki, Działalność Stowarzyszenia Rodzina Policyjna na Pomorzu w okresie międzywojennym, [w:] Człowiek w społeczeństwie – Človek v spoločnosti, Tom III Edukacja, działania społeczne, rodzina, redakcja naukowa W. Wójcik i E. Lalíková, Bielsko-Biała 2008, s. 159-170.

Krzysztof Halicki, Organizacja i funkcjonowanie Policji Państwowej w Okręgu Wileńskim w okresie międzywojennym – zarys problematyki, [w:] Historia i Polityka. Myśl polityczna i dyplomacja w XX wieku, Tom VII, pod red. H. Stysa i P. Tomaszewskiego, Toruń 2008, s. 104-123.

Krzysztof Halicki, Z dziejów bydgoskiej policji – losy komisarza Andrzeja Fąferka, ,,Przegląd Policyjny” nr 1, 2008, s. 131-140.

Krzysztof Halicki, Budownictwo policyjne na terenie województwa pomorskiego w okresie międzywojennym, [w:] ,,Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu”, zeszyt 12, Bydgoszcz 2007 (współautor z Karoliną Zimną), s. 109-125.

Krzysztof Halicki, Fałszerstwa pieniędzy w Polsce w okresie międzywojennym, ,,Problemy Kryminalistyki” 266/2009, s. 71-79.

Krzysztof Halicki, Katastrofa kolejowa pod Starogardem w 1925 r. – studium przypadku, ,,Problemy Kryminalistyki”, 265/2009, s. 63-71.

Krzysztof Halicki, Sprzęt specjalistyczny w służbie Policji Państwowej w Drugiej Rzeczypospolitej, ,,Problemy Kryminalistyki”, 263/2009, s. 72-78.

Krzysztof Halicki, Od przestępstwa do kary. Przebieg dochodzenia kryminalnego, procesu karnego oraz egzekucji wyroku w Polsce w okresie międzywojennym w sprawach o morderstwo, ,,Problemy Kryminalistyki”, 270/2010, s.71-84.

Krzysztof Halicki, Polska i zagraniczna literatura oraz czasopisma z kryminalistyki, kryminologii, medycyny sądowej oraz opracowania dotyczące metod walki z przestępczością w okresie dwudziestolecia międzywojennego, ,,Problemy Kryminalistyki”, 278/2010, s.69-83.

Kozyra Waldemar, Działalność nadzorcza wojewodów lubelskich w sprawach policyjno-porządkowych w latach 1919-1939, Res Historica, z. 11, 2000 s. 49-67.

Litwiński Robert, Początki defensywy policyjnej w województwie lubelskim w latach 1919-1923, Res Historica z.11, 2000, s. 21-48.

Litwiński Robert, Uwagi do stanu badań nad Policją Państwową w Polsce powojennej, Res Historica z.11, 2000, s. 11-19.
Litwiński Robert, Z problematyki bezpieczeństwa i porządku publicznego w międzywojennym Lublinie, Res Historica z.15, 2002, s. 59-70.
Litwiński Robert, Organizacja Policji Państwowej w Lublinie w latach 1919 – 1939, Res Historica z.15, 2002, s. 71-80.
Litwiński Robert, Apolityczność policji w II Rzeczypospolitej. Założenia i realizacja, Res Historica z.16, 2004, s. 53-63.
Litwiński Robert, Sprawozdanie Szefa Sztabu Komendy Głównej Policji Państwowej inspektora Juliusza Kozolubskiego z listopada 1939 roku, [oprac.], Res Historica t.25, 2007, s. 127-147.
Litwiński Robert, Policyjne losy w czasie II wojny światowej. Starszy posterunkowy Policji Państwowej Paweł Nowak, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. LX, sec. F, 2005, s. 265-278
Kuprianowicz Grzegorz, Policja Państwowa województwa lubelskiego wobec kwestii ukraińskiej w latach 1919-1926, Res Historica, Z. 11, 2000, s. 177-207.
Państwo – władza – społeczeństwo w dobie najnowszej. W 50. rocznicę studiów historycznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Res Historica, Z. 16, 2004, s.7-281.
Prawo i przemoc. Z badań nad organami porządku publicznego w dobie najnowszej, pod red. T. Radzika, Res Historica z. 11, Lublin 2000.
Radzik Tadeusz, Żydowska Służba Porządkowa w getcie lubelskim, Res Historica z. 11, Lublin 2000, s. 143-149.
Zaporowski Zbigniew, Inwigilacja Józefa Piłsudskiego, Res Historica z.8, 1999, s. 251-260.
Razyhrayev Oleh, Policja Państwowa wobec ruchu antypaństwowego i dywersyjnego na terenie województwa wołyńskiego w latach 1921 – 1926, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. LXV z. 1, 2010, s. 29- 51.
Leszek Kania, Ochrona porządku prawnego i bezpieczeństwa publicznego podczas obrony Lwowa (listopad 1918 – marzec 1919), Studia Lubuskie nr 2 z 2006, s. 293-310.
Piotr Krzysztof Marszałek, Geneza i organizacja polskich formacji policyjnych w Wielkopolsce (1918-1920), Studia Lubuskie nr 3 z 2007, s. 293-310.
 

Piotr Krzysztof Marszałek, Prawne podstawy organizacji ochrony VIP-ów w II Rzeczypospolitej, Studia Lubuskie nr 5 z 2009, s. 13-36

 

Piotr Krzysztof Marszałek, Powstanie i rozwój organizacyjny polskich formacji policyjnych w południowo-zachodniej Wielkopolsce w latach 1918-1922, Studia Lubuskie nr 4 z 2008, s. 13-40
Mariusz Skiba, Formacje policyjne i problemy bezpieczeństwa w powiecie jasielskim u progu niepodległości (1918-1919), Prace Historyczno-Archiwalne t. XXII, Rzeszów 2010, s. 67-80
Janusz Mikitin, Szkolnictwo policyjne w województwie śląskim w okresie międzywojennym, rozprawa doktorska, Katowice 2007
Janusz Mikitin, Komenda Szkoły Policji w Katowicach w latach 1926 – 1931, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2004

 

 

Redakcja portalu nie rości sobie żadnych praw wobec publikowanych materiałów, a jedynie je udostępnia wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku.

 

Do góry